Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 328

protokols Nr. 9, 35. punkts

Par būvju nojaukšanu „Pīlādži”, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 31.maijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2645 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 001 1107 006) un saimniecības ēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 001 1107 007), „Pīlādži”, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1454 un Nr.1454 A norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, Valsts zemes dienesta pārejas tabula un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 7.jūnija atzinumu (protokolu Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Vārds Uzvārds nojauc savā īpašumā esošo saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 001 1107 006) un saimniecības ēku Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 001 1107 007), „Pīlādži”, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minēto būvju, „Pīlādži”, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF