Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 327

protokols Nr. 9, 34. punkts

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ BEMO MEŽS” (reģistrācijas Nr.40003214593) 2016.gada 23.maijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2464 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo būvi Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 001), būvi Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 002), būvi Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 003) un būvi Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 005) Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1397 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, pilnvaras, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 „ Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 7.jūnija atzinumu (protokolu Nr.14-20/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ BEMO MEŽS” nojauc savā īpašumā esošo būvi Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 001), būvi Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 002), būvi Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 003) un būvi Nr.005 ( būves kadastra apzīmējums 1300 022 0702 005), Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minēto būvju Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF