Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 323

protokols Nr. 9, 30. punkts

Par festivāla līdzfinansēšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 23.martā ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kvartal 95” (reģistrēta Ukrainas Republikā ar reģistrācijas Nr.37663088) 2016.gada 23.marta vēstuli Nr.27/16 (Domes reģistrācijas Nr.1.1-23/3913) par to, ka no šī gada 22.-24.jūlijam Jūrmalā SIA “Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr. 40003378932 ) telpās - lielajā zālē tiek plānots organizēt festivālu ar nosaukumu “Studija Kvartāls 95” (turpmāk – festivāls) un lūgumu izskatīt iespējas atbalstīt festivāla ietvaros organizētos pasākumus. Festivāla ietvaros plānots organizēt arī mārketinga pasākumus, informējot Latvijas un Jūrmalas iedzīvotājus, kā arī tūristus par notiekošajiem pasākumiem Jūrmalā, t.i., tiek plānots bezmaksas koncerts Rīgā un etno-gadatirgus Jūrmalā.

Dome festivāla organizētājam pieprasīja detalizētu informāciju par festivāla organizācijai nepieciešamo finansējumu, t.i., plānotajiem ieņēmumiem un to izlietojumu, kā arī tā ietvaros organizēto pasākumu detalizētu aprakstu. Šī gada 17.jūnijā Dome saņēma 2016.gada 14. jūnija iesniegumu (Domes reģistrācijas Nr.1.1-37/7460), ko parakstījuši SIA “BRAVO EVENTS” (reģistrācijas Nr.40103921831), sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kvartal Koncert” (reģistrēta Ukrainas Republikā ar reģistrācijas Nr.36519591) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kvartal 95” pārstāvji, ar precizētu informāciju par festivāla organizēšanu, tā aprakstu, kā arī festivāla kopējo ieņēmumu un izdevumu tāmi. Saskaņā ar šo iesniegumu festivāla organizētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kvartal Koncert” un festivāla rīkotājs Latvijā ir SIA “BRAVO EVENTS”. Pēc Domes struktūrvienību pieprasījuma tika precizēta iesniegtā ieņēmumu un izdevumu tāme un festivāla un tā ietvaros organizēto pasākumu prezentācija, kas saņemta Domē šī gada 27.jūnijā (Domes reģistrācijas Nr.1.1-23/7684) un atkārtoti precizēta ieņēmumu un izdevumu tāme ar iesniegumu 8.jūlijā (Domes reģistrācijas Nr.1.1-37/8088).

Izvērtējot saņemto informāciju par festivālu, tika konstatēts, ka tā norise atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu”) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem “Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tikšanās vieta Baltijas reģionā” un “kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs”. Saskaņā ar šiem mērķiem, nepieciešams atbalstīt starptautisku forumu, festivālu, konferenču un citu korporatīvu pasākumu organizēšanu, kas veido daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras dzīvi Jūrmalas pilsētā. Iekļaušanās starptautiskajā apritē un kontaktu veidošana vienlaikus rosina uzņēmējdarbības vidi, tiešā veidā rada iespējas palielināt vietējo uzņēmumu ienākumus un nodarbinātību, kā arī veicina tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu.

Saskaņā ar iesniegtās kopējās ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu festivāla kopējās izmaksas ir 269 369,16 EUR (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un 16 centi), no kurām izmaksas 105 583,10 EUR (viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 10 centi) apmērā sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kvartal Koncert” no pašu līdzekļiem, bet SIA “BRAVO EVENTS” sedz izmaksas 138 431,60 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro, 60 centi) apmērā no biļešu ieņēmumiem.

Festivāla organizētājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kvartal Koncert” un rīkotājs SIA “BRAVO EVENTS” iesniedzis apliecinājumu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BIĻEŠU SERVISS”, ka uz 7.jūliju pārdoto biļešu apjoms sasniedz 1063 (viens tūkstotis sešdesmit trīs) biļetes 63 640 (sešdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 0 centi) EUR apmērā un prognozē, ka ieņēmumi no biļetēm nepārsniegs tāmē norādīto summu un lūdz Domes līdzfinansējumu festivāla organizēšanai 25 354,46 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 46 centi) apmērā, sedzot norises vietas – Dzintaru koncertzāles lielās zāles, Jūrmalā, izmaksas.

Balstoties uz iesniegto informāciju, izvērtējot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības komercdarbības atbalsta piešķiršanai un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, pamatojoties uz Domes 2016.gada 12.jūlija Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr . 1.2-20/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt festivāla “Studija Kvartāls 95” īstenošanu un noslēgt ar tā organizētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kvartal Koncert” un rīkotāju SIA “BRAVO EVENTS” līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 25 354,46 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro, 46 centi) apmērā, sedzot norises vietas – Dzintaru koncertzāles lielās zāles, Jūrmalā, izmaksas, saskaņā ar saņemto ieņēmumu un izdevumu tāmi un festivāla aprakstu.

2. Dome līdzfinansējumu festivāla organizēšanai piešķir kā de minimis atbalstu SIA “BRAVO EVENTS” saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.daļas a) apakšpunkta un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

3. Domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF