Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 321

protokols Nr. 9, 28. punkts

Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas
Slokas ielā 63 k-5 – 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds , personas kods, 2016.gada 30.marta iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 31.martā ar Nr.8.1-12.13/228) ar lūgumu pagarināt līgumu par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5, dzīvoklis 16, Jūrmalā, īri. Izskatot minēto iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429; līdz 2014.gada 23.decembrim – privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas namsaimnieks”) kā izīrētāju un Vārds Uzvārds kā īrnieku 2013.gada 21.maijā noslēgts Dienesta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.91 (turpmāk – Līgums) par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5, dzīvoklis 16, Jūrmalā, (vienistabas dzīvoklis ar dzīvojamo platību 12,50 m2 un kopējo platību 20,30 m2) īri, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumu Nr.255 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”. Saskaņā ar Līguma 1.5.apakšpunktu Līgums ir spēkā līdz 2016.gada 2.maijam, bet ne ilgāk kā līdz darba attiecību izbeigšanos; ja darba attiecības turpinās pēc Līguma termiņa izbeigšanās, īrniekam ir pirmtiesības uz Līguma pagarināšanu.

Saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums 11.panta trešo daļu pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Jūrmalas pilsētas dome 1995.gada 23.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.180 ,,Par kopmītnes Jūrmalā, Slokas ielā 63/3 pārveidošanu par dienesta viesnīcu”, ar kuru kopmītne Jūrmalā, Slokas ielā 63/3 pārveidota par dienesta viesnīcu.

Likuma 21.1 panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam.

Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi Vārds Uzvārds amats turpina darba tiesiskās attiecības ar Jūrmalas Valsts ģimnāziju. Jūrmalas Valsts ģimnāzija 2016.gada 4.aprīļa vēstulē Nr.1-16/58 ir lūgusi pagarināt Vārds Uzvārds dienesta dzīvokļa Slokas ielā 63 k-5 – 16, Jūrmalā, īres līgumu. Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojamā telpa nepieder.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.518 ,,Par aktualizētās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” viens no Jūrmalas pilsētas attīstības vidēja termiņa mērķiem ir sociālā infrastruktūra ar prioritāti – kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi, un rīcības virzienu – veselīga dzīvesveida veicināšana.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta pirmās daļas 1.punktu, 21.3 panta pirmo daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 14.1.apakšpunktu, ievērojot Vārds Uzvārds 2016.gada 30.marta iesniegumu, Līguma 1.5.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 3.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/6) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 11.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/5), ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/255 ,,Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības amatu klasificēšanai un amatam atbilstošo mēnešalgu grupu notikšanai un amatpersonas statusa noteikšanu” izveidotās darba grupas 2016.gada 16.jūnija sēdes atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds noslēgto Līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 18.aprīlim, tas ir, uz laiku no 2016.gada 3.maija līdz 2017.gada 18.aprīlim.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Līguma pagarināšanu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF