Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 320

protokols Nr. 9, 27. punkts

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-114, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp Jūrmalas pilsētas domi kā izīrētāju un Vārds Uzvārds , personas kods, kā īrnieku 2014.gada 16.oktobrī noslēgts Sociālās dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1.2-16.2.2/1363 (turpmāk – Līgums) par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44, dzīvoklis Nr.114, Jūrmalā, īru uz laiku līdz 2016.gada 31.martam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 1.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.1-1/4) un saskaņā ar 2016.gada 9.marta vienošanos Nr.1.2-16.2.2/247 par grozījumiem Līgumā. Minētā sociālā dzīvokļa lietošanas tiesības ir piešķirtas arī Vārds Uzvārds radiniekam Vārds Uzvārds .

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds , personas kods, 2016.gada 3.jūnija iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.8.1-12.20/386) ar lūgumu noslēgt sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līgumu ar viņu sakarā ar īrnieka Vārds Uzvārds dzīvesvietas maiņu.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Vārds Uzvārds savu dzīvesvietu ir deklarējusi adresē. Vārds Uzvārds dzīvesvieta ir deklarēta adresē.

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde izsniegusi izziņu Nr.295 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, ar kuru apliecināts, ka Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds piešķirts trūcīgas ģimenes statuss uz laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.maijam. Kā arī, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde izsniegusi izziņu Nr.403 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, ar kuru apliecināts, ka Vārds Uzvārds ir piešķirts trūcīgas personas statuss uz laiku no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.augustam.

Saskaņā ar likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 15.pantu sociālo dzīvokļu īres jautājumus, kurus neregulē šīs likums, piemērojams likums ,,Par dzīvojamo telpu īri”. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 11.panta pirmo un otro daļu, 15.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 7.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/7) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īri uz laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.augustam.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF