Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 319

protokols Nr. 9, 26. punkts

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 28-83, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Starp Dzīvokļu ekspluatācijas rajonu ,,Sloka” (saistību pārņēmējs SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.40003426429) kā izīrētāju un Nadeždu Nazarovu, personas kods: 030335-11514, kā īrnieku 1985.gada 20.jūnijā noslēgts Dzīvojamās telpas īres tipveida līgums par dzīvojamās telpas Skolas ielā 28, dzīvoklis Nr.83, Jūrmalā, nodošanu beztermiņa lietošanā, pamatojoties uz Jūrmalas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1985.gada 28.februāra orderi Nr.57.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Vārds Uzvārds, personas kods, – Nadeždas Nazarovas radinieka, 2016.gada 30.maija iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.8.1-13.20/378) ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas Skolas ielā 28-83, Jūrmalā, īres līgumu ar viņu sakarā ar radinieces Nadeždas Nazarovas nāvi.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Nadežda Nazarova mirusi 2016.gada 18.maijā. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi adresē: Skolas iela 28-83, Jūrmala, dzīvesvieta deklarēta Vārds Uzvārds.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-25/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 28-83, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF