Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 317

protokols Nr. 9, 23. punkts

Par debitora parāda norakstīšanu

Atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 2.pantam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, saskaņā ar 2011.gada 2.septembra Pumpuru vidusskolas kārtību Nr.2 „ Kārtība, kādā Pumpuru vidusskolā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/520 „ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības prasību un samaksāto avansu uzskaites pilnveidošanu” izveidotās debitoru parādu izvērtēšanas komisijas 2015.gada 24.marta ziņojumu, lai nodrošinātu Pumpuru vidusskolas bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk – debitoru parāds) precīzu atspoguļošanu bilances uzskaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Pumpuru vidusskolas bilances uzskaites debitora parādu par kopējo summu 3430,12 EUR (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit eiro un 12 centi), saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.317

(protokols Nr.9, 23.punkts)

Nr. p.k.

Debitors

Reģistrācijas Nr.

Pakalpojuma nosaukums, pamatojums

Kopējais norakstāmais parāda apmērs EUR (t.sk. nokavējuma nauda ) uz 30.04.2016.

Parāda rašanās brīdis (datums, mēnesis, gads vai periods)

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

Piezīmes

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projektu realizācijas birojs”

40003618546

Pumpuru vidusskolas rekonstrukcijas laikā patērētā elektroenerģija

3430.12 EUR

2008.gada decembris-2009.gada marts

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 06.05.2009.brīdinājums Nr.25-1-11

Uzņēmums likvidēts 14.04.2015.


Lejupielāde: DOC un PDF