Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 316

protokols Nr. 9, 21. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta
„17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss
“Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2016.gada 10.martā noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2016-1-MDM070 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 18418.00 (2.pielikums “Projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.:

2.1. Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums 4 000.00 EUR (21,72%),

2.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 13 798.00 EUR (74,92%),

2.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonda līdzfinansējums 620.00 EUR (3,37 .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.316

(Protokols Nr.9, 21.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

„17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē”

Līguma/vienošanās Nr.

Finansēšanas līgums Nr. 2016-1-MDM070 ar Valsts kultūrkapitāla fondu

Līdzfinansējuma līgums Nr.1-26/26 ar Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Atbalsta fondu

Darbības programmas nosaukums:

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Mūzikas un dejas māksla”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Projekta mērķis

Apzināt talantīgus un perspektīvus jaunos pianistus, attīstīt un pilnveidot dalībnieku spējas un dotības solo muzicēšanā un muzicēšanā ar orķestri, sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem, popularizēt Jūrmalu kā starptautiski atzītu akadēmiskās mūzikas konkursu vietu

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Konkursa žūrijas nodrošinājums

5 cilvēki

5 cilvēki – 2 no Latvijas, 1 no Igaunijas, 1 no Krievijas, 1 no Francijas

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Konkursa koncertu koncepcijas un norises izstrādāšana

Piecu konkursa dienu norises izstrāde, konkursa dalībnieku sadalījums pa klasēm, mēģinājumu grafiku sastādīšana.

Tika izstrādāta piecu konkursa dienu norise, konkursa dalībnieku sadalījums pa klasēm, izstrādāts dalībnieku un orķestra mēģinājumu grafiks.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Konkursa kārtu koncertu programmas sastādīšana un vadīšana

Programmas izstrāde I un II konkursa kārtai, noslēguma koncertam

Tika izstrādāta atklāšanas un noslēguma koncertu programmas, sastādīta precīza I un II konkursa kārtu norises programmas. Koncerti tika mākslinieciski augstvērtīgi vadīti, noslēguma koncerts tika vadīts latviešu un angļu valodās.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Žūrijas komisijas locekļu izmitināšana konkursa laikā

2 cilvēki

1 cilvēks – 5 naktis

1 cilvēks – 6 naktis

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Klavieru skaņošana konkursa laikā

Klavieru skaņošana klasēs un zālē 4 dienas

Tika skaņotas un uzturētas tehniskā kārtībā klavieres mūzikas vidusskolas klasēs un zālē - 4 dienas

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Konkursa iespiedmateriālu nodrošinājums

Tipogrāfijas iespiedmateriāli – bukleti, afišas, ielūgumi – 4 komplekti

Banneris – 1 gab.

Tipogrāfijas iespiedmateriāli – bukleti, afišas, ielūgumi – 4 komplekti

Izveidots konkursa banneris – 1 gab.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Konkursa orķestra nodrošinājums

Orķestra mēģinājumi un uzstāšanās ar II kārtas dalībniekiem – 2 dienas

Mēģinājums un uzstāšanās ar laureātiem noslēguma koncertā – 1 diena

Noturēti orķestra mēģinājumi ar uz otro kārtu izvirzītajiem dalībniekiem (15 dalībnieki) un uzstāšanās– 2 dienas

Noturēts konkursa uzvarētāju (3 cilvēki) mēģinājums ar orķestri Dzintaru koncertzālē, laureāti uzstājās noslēguma koncertā – 1 diena

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Transporta nodrošinājums orķestrim

Autobuss orķestrim maršrutā Rīga – Jūrmala – Rīga 3 dienas

Nodrošināts autobuss orķestrim maršrutā Rīga – Jūrmala – Rīga 3 dienas

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Žūrijas ēdināšana konkursa dienās

Ēdināšana – 5 cilvēki

Nodrošināta ēdināšana 5 cilvēkiem

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Balvu fonds

Konkursa laureāti saņem naudas balvas

Konkursa laureāti saņēmuši naudas balvas atbilstoši žūrijas komisijas lēmumam (protokols).

Izvirzītais mērķis tika sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Mainoties finansējuma apmēriem un precizējot izmaksas, tika veikti grozījumi projekta budžetā.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

15.03.2016. – 04.06.2016.

15.03.2016. – 04.06.2016.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Projekta komanda

Projekta vadītāja - Ingrīda Dzelzkalēja, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktora vietniece projektu realizācijas jomā.

Projekta darba grupas locekļi:

- Kristīne Ojala, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skolotāja

- Endijs Renemanis, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skolotājs.

- Juris Kalnciems, Latvijas klavierskolotāju asociācija.

Projekta grāmatvede – Rudīte Eglone, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas galvenā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais projekta mērķis tā īstenošanas laikā tika sasniegts, par ko liecina žūrijas protokoli ar dalībnieku novērtējumu, iegūtās vietas un godalgas, kā arī žūrijas un pedagogu atsauksmes metodiskajās apspriedēs pēc konkursa kārtām.

17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē tika organizēts un noritēja augstā līmenī, žūrija izteica atzinību par konkursa organizēšanu. Noslēguma koncerts Dzintaru koncertzāles mazajā zālē bija mākslinieciski augstvērtīgs.

Papildus plānotajām projekta aktivitātēm tika izveidots konkursa “Jūrmala” retrospektīvais stends un izveidots video apsveikums - novēlējums no iepriekšējo gadu konkursu laureātiem latviešu un angļu valodās. Šīs aktivitātes bija konkursa jauninājumi un tika atzinīgi novērtēts gan no pedagogu, gan žūrijas puses, un arī izraisīja lielu interesi. Papildus veiktās aktivitātes neprasīja papildus finansiālus ieguldījumus.

Par konkursu tika publicēta preses relīze. Visa aktuālā informācija tika publicēta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas mājas lapā www.muzikasskola.jurmala.lv

Priekšlikums – turpmāk plašākai potenciālo dalībnieku piesaistei nepieciešama savlaicīga uzaicinājuma un konkursa nolikuma izsūtīšana uz dažādu valstu konkrētām mūzikas skolām.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF