Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 315

protokols Nr. 9, 20. punkts

Par atbalstu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Artišok” rīkotajam koncertam

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.maijā ir saņēmusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Artišok” (reģistrācijas Nr.40103602880; turpmāk – Sabiedrība) iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedībā ar Nr.1.1-37/6511) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Sabiedrības rīkotajam populārās klasikas koncertam “Cross Over Sky” 2016.gada 31.augustā Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē (turpmāk – pasākums). Saskaņā ar Sabiedrības iesniegumu un ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, pasākuma kopējās izmaksas ir 38 706,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti seši eiro 00 centi), no kurām Sabiedrība lūdz Domes līdzfinansējumu 6 123,37 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit trīs eiro 37 centi) apmērā, sedzot norises vietas – Dzintaru koncertzāles lielās zāles, Jūrmalā, izmaksas.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktam viena no pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). Izvērtējot saņemto informāciju par pasākumu, tika konstatēts, ka tā norise atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu”) noteiktajam stratēģiskajam mērķim - Jūrmala kā “kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs”. Saskaņā ar šo mērķi, nepieciešams atbalstīt pasākumu organizēšanu, kas veido daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras dzīvi Jūrmalas pilsētā.

Dome konstatē, ka lūgums piešķirt atbalstu atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajiem komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” prasībām, Sabiedrība ir iesniegusi aizpildītu de minimis uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta saņemšanu iepriekšējos gados.

Balstoties uz Sabiedrības iesniegto informāciju, izvērtējot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības komercdarbības atbalsta piešķiršanai un lai veicinātu daudzveidīgu kultūras piedāvājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Domes Finanšu komitejas 2016.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Artišok” rīkoto populārās klasikas koncertu “Cross Over Sky”, līdzfinansējot koncerta norises vietas telpu nomas maksu Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932) maksas pakalpojumu cenrādi 6 123,37 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit trīs eiro 37 centi) apmērā.

2. Noslēgt trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Artišok” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 6 123,37 EUR (seši tūkstoši viens simts divdesmit trīs eiro 37 centi) apmērā saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Artišok” iesniegumu un ieņēmumu un izdevumu tāmi.

3. Dome līdzfinansējumu pasākuma rīkošanai piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3.daļas a) apakšpunkta un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF