Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 314

protokols Nr. 9, 19. punkts

Par atļauju Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai
pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 19.maijā ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas (turpmāk - skola) vēstuli ar lūgumu atļaut pieņemt ziedojumu (dāvinājumu ) naturālā veidā no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AV Cerry”, reģistrācijas Nr.45403031287, pulti sadales komplektu Multicore, divus statīvus, divi komplekti tumbas active Two Audio sistems 350Euid, divus statīvus skandām, divu vadu komplektus.

Ziedojuma (dāvinājuma) kopējā vērtība ir 4117.38 euro (četri tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 38 centi).

Izskatot iepriekš minēto vēstuli, Jūrmalas pilsētas domes secina, ka ziedojuma (dāvinājuma) mērķis ir sniegt atbalstu skolai, bez atlīdzības nododot apskaņošanas aprīkojumu skolas pasākumu kvalitatīvai organizēšanai, veicināt skolas audzēkņu izglītošanu, lietderīga brīvā laika pavadīšanu, kvalitātes un radošuma nodrošināšanu skolā. Skolā ir plaša zāle pasākumu organizēšanai, bet nav nepieciešamās apskaņošanas aparatūras.

Skolā iegūst izglītību audzēkņi no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī audzēkņi iegūst izglītību pēc programmas, kuriem ir grūtības mācībās. Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AV Cerry” ziedojums (dāvinājums, tehniskais nodrošinājums ļaus efektīvāk īstenot iepriekš minētos uzdevumus, ar 2016./2017. mācību gadu piedāvājot audzēkņiem daudzpusīgākas interešu izglītības programmas (ansambļus, dejas u.c.).

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešā daļa noteic, ka valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.

Pēc skolas vadības sniegtās informācijas, lai pieņemtu minēto ziedojumu uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu un Izglītības jautājumu komitejas 2016.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/9), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas funkciju veikšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktorei pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AV Cerry”, reģistrācijas Nr.45403031287 saskaņā ar pielikumu ar kopējo vērtību 4117.38 euro (četri tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 38 centi).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.314

(protokols Nr.9, 19.punkts)

Dāvinājuma (ziedojuma) saturs un vērtība

atbilstoši dāvinātāja sniegtajai informācijai

N.p.k.

Nosaukums

Daudzums

Ziedojuma vērtība EUR

1.

Pults sadales komplekts Multicore

1 gab.

626.45

2.

Statīvi

2 gab.

187.55

3.

Tumbas active Two Audio sistems 350EUid

2 komplekti

3122.02

4.

Statīvi skandām

2 gab.

145.20

5.

Vadu komplekti

2 gab.

36.16

KOPĀ

4117.38


Lejupielāde: DOC un PDF