Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 313

protokols Nr. 9, 18. punkts

Par līdzdalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Tūrisma likuma 8.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, ievērojot Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam rīcības plāna uzdevumu Nr.3 “Veselības kūrorta tēla mērķtiecīga veidošana rietumvalstīs un turpmāka popularizēšana Baltijā un Eiropā”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam uzdevumu Nr.3. “Pilsētas tēla mērķtiecīga veidošana Rietumos un turpmāka pilnveidošana Baltijā un Austrumos”, kā arī uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 6.jūlija Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-24/4, 2016.gada 2016.gada 12.jūlija Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-20/4 un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2016.gada 23.maija lēmumu Nr. NOS-SKV-2016/383, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” (turpmāk – Projekts), aktivitāšu īstenošanā, kā atbalsta saņēmējam, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietvaros, slēdzot līgumu par atbalsta saņemšanu.

2. Noteikt projekta mērķi - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt Projekta ieguvumu – Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

4. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim, paredzot Projekta aktivitātes īstenot periodu griezumā.

5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas, periodā no 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim, 63 102,13 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši viens simts divi euro un 13 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu “Projekta finansēšanas plāns”, tai skaitā:

5.1.  Jūrmalas pilsētas domes attiecināmo izmaksu summu 26 894,16 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 16 centi) apmērā, no tās:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 80% jeb 21 515,32 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti piecpadsmit euro un 32 centi) apmērā;

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 20% jeb 5 378,84 EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un 84 centi) apmērā.

5.2. Partneru līdzfinansējums, kas nepieciešams tūrisma piedāvājuma klāsta dažādošanai, 22 600,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Neizlietotā līdzfinansējuma daļa tiek pārskaitīta partneriem atpakaļ pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

5.3. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, ir 13 607,97 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti septiņi euro un 97 centi) apmērā.

6. Pieņemt zināšanai, ka 2015.gadā Projekta priekšfinansējums, kas tika segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta sastādīja 699,32 EUR (seši simti deviņdesmit deviņi euro un 32 centi).

7. Uzdot 2016.gada Projekta priekšfinansējumu 20 816,00 EUR (divdesmit tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 00 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

8. Naudas plūsmas izmaiņas Projekta periodu griezumā tiek precizētas ar kārtējā gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu, atbilstoši apstiprinātajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, veicot grozījumus šī lēmuma 5.punktā un pielikumā “Projekta finansēšanas plāns”.

9. Pieņemt zināšanai, ka Projekta ieviešanu īsteno Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa, slēdzot 1.punktā minēto līgumu.

10. Projekta norises gaitu uzdot pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.313

(protokols Nr.9, 18.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa

Reģistrācijas numurs

90000056357

Projekta nosaukums

“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.730.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (EUR):

Projekta finansējums, periodā no 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim, saskaņā ar lēmuma 5.punktu (EUR): 63 102,13 EUR. Pašvaldības attiecināmās izmaksas sastāda 26 894,16 EUR, t.sk. pašvaldības ERAF finansējums 21 515,32 EUR (80% no pašvaldības attiecināmajiem izdevumiem), pašvaldības līdzfinansējums 5 378,84 EUR, partneru faktiskais līdzfinansējums 20 780,54 EUR. Pašvaldības neattiecināmās izmaksas sastāda 13 607,97 EUR. Partneriem izmaksājamā ekonomija 2016.gadā - 1 819,46 EUR. Projekta īstenošanai ir nepieciešams Pašvaldības priekšfinansējums 21 515,32 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2015.

2016.

2017.

KOPĀ

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

2 500

38 721

18 078

10 064

19 495

75 310

7 728

84 617

Atlikums gada/ceturkšņa sākumā, t.sk.

0

921

7 225

2 023

1 800

921

0

no pašvaldības budžeta

17

3 388

203

0

17

no valsts budžeta

no ES fonda

0

no partneriem

904

3 837

1 820

1 800

904

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

699

11 517

4 878

3 109

1 312

20 816

21 515

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

171

2 037

2 016

828

327

5 208

5 379

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

30

7 446

3 159

704

2 269

13 578

13 608

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

13 787

13 787

7 728

21 515

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.9.9.)

1600

16 800

800

3 400

0

21 000

22 600

IZDEVUMI kopā

1 579

31 496

16 055

8 264

5 708

61 523

0

63 102

Izdevumi projekta aktivitāšu īstenošanai

1 579

31 496

16 055

6 444

5 708

59 703

0

61 282

Finansējuma atmaksa partneriem

0

0

0

1 820

0

1 820

0

1 820

Atlikums perioda beigās, t.sk:

921

7 225

2 023

1 800

0

0

7 728

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

921

7 225

2 023

1 800

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

13 787

13 787

7 728

21 515


Lejupielāde: DOC un PDF