Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 555.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 14.jūlijāNr. 312

protokols Nr. 9, 17. punkts

Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes
Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem
Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 555.lēmumu

Lai efektīvāk attīstītu Jūrmalas pilsētas tūrisma nozari, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.20 “Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums” 11.18.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 555.lēmumu

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai 2 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas datuma, nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā un Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnes Tūrisma nodaļas sadaļā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.517 „Par Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.312

(protokols Nr.9, 17.punkts)

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa* (EUR)

1.

Dalības maksa Jūrmalas pilsētas stendā tūrisma gadatirgos Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā

Darba galds (3 m2)

277.28

2.

Projekta saskaņošanas pakalpojums par “Tūrisma norāžu kājāmgājējiem un autobraucējiem” nodrošināšanu tūrisma mītnēm

1 atrašanās vietas vienība

55.63

3. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 555.lēmumu

Monētas – suvenīra iegāde suvenīra automātos pilsētas iedzīvotājiem un viesiem

1 gb.

2.35

4.

Jūrmalu raksturojošu tūrisma produktu piedāvāšana

Cenu intervāls EUR

0-4.99

0.42

5.00 - 9.99

2.00

10.00 - 19.99

3.37

20.00 -

6.71

* Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 41.pantā noteikto nodokļa likmi.


Lejupielāde: DOC un PDF