Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 306

protokols Nr. 9, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja
atbrīvošanu no ieņemamā amata

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.6.apakšpunktu, Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Birkas 2016.gada 27.jūnija iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbrīvot Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Birku no ieņemamā amata ar 2016.gada 26.jūliju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF