Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 357.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 14.jūlijāNr. 303

protokols Nr. 9, 4. punkts

Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju
un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumam Nr.25 “Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”, viens no aģentūras galvenajiem uzdevumiem ir veikt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošus, aģentūrai deleģētus pārvaldes uzdevumus, sniedzot sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, veselības veicinošus, sociālās aprūpes izglītojošus un veselības veicinošus pakalpojumus un īstenojot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas.

Veicot pašvaldības aģentūras darbības turpināšanas lietderības izvērtējumu Jūrmalas pilsētas domes secina, ka sociālajiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ir liela nozīme Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanā, līdz ar to nepieciešams pēc iespējas efektīvāk nodrošināt pakalpojumu pārskatāmību un administratīvo resursu izmantošanu. Tāpat jāņem vērā, ka aģentūrai šobrīd ir ierobežota infrastruktūras kapacitāte sniedzot publiskos pakalpojumus, līdz ar to nav iespējas piedalīties publisko iepirkumu procedūrās kā pakalpojuma sniedzējam.

Reorganizējot aģentūru par pašvaldības iestādi, tiktu panākts lielāks ieguvums ar sociālo pakalpojumu saistīto jautājumu risināšanai un koordinēšanai, t.sk samazinot uzdevumu slogu (piemēram, aģentūras uzdevums ir izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģijas, sagatavot gada publisko pārskatu, sniegtos pakalpojumus noteikt un to cenrādi apstiprināt ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem) kā arī sniegtu iespēju domei efektīvāk un pārskatāmāk uzraudzīt pašvaldības iestādes darbu, informācija par iestādes darbu tiks iekļauta kopējā pašvaldības gada publiskajā pārskatā, sniegtos pakalpojumus noteiks un to cenrādi apstiprinās dome, līdz ar to tiks ieviests vienkāršotāks, pārskatāms un ērtāks nepieciešamo procedūru kopums.

Ņemot vērā, ka funkcija, ko īsteno pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ir būtiska Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un tā, lai iegūtu pēc iespējas labāko rezultātu, ir jāpilda atsevišķai iestādei, atbilstoši labas pārvaldības principam Jūrmalas pilsētas dome secina, ka nepieciešams mainīt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” juridisko statusu no pašvaldības aģentūras uz pašvaldības iestādi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma 19.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-25/7), lai nodrošinātu pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu, darbības efektivitāti, uzlabotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Likvidēt Jūrmalas pilsētas domes pārraudzībā esošo pašvaldības aģentūru “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 90001876536, un izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

2. Noteikt, ka iestāde “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ir aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” tiesību, saistību, funkciju, mantas, finanšu, informācijas sistēmu un arhīva pārņēmēja sākot ar 2016.gada 1.oktobri.

3. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2016.gada 30.septembrim.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidācijas komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā. Komisijai koordinēt likvidācijas procesu un organizatorisko pasākumu veikšanu, ka arī līdz 2016. gada 30.septembrim nodrošināt pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības, prasību un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās mantas, prasību, saistību, nodošanu pašvaldības iestādei “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

5. Uzdot pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktorei:

5.1. sadarbībā ar Labklājības pārvaldi sagatavot pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikumu uz 2016.gada augusta domes sēdi;

5.2. sagatavot saistošos noteikumus “Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem uz 2016.gada augusta domes sēdi;

5.3. sagatavot domes lēmuma projektu par maksas pakalpojumiem pašvaldības iestādē “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” uz 2016.gada augusta domes sēdi;

5.4. sagatavot pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” inventarizētu slēguma bilanci, un beigu bilanci pēc stāvokļa uz 2016.gada 30.septembri. Sakārtot pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu līdz 2016.gada 30.septembrim saskaņā ar Arhīvu likuma prasībām un līdz 2016.gada 30.septembrim nodot pašvaldības iestādei “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”;

5.5. informēt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbiniekus par aģentūras likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidi;

5.6. no šī lēmuma pieņemšanas brīža neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļai sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” uz 2016.gada augusta domes sēdi.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļai sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, iekļaujot izmaiņas attiecībā uz pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu uz 2016.gada augusta domes sēdi.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos” uz 2016.gada augusta domes sēdi.

9. Noteikt, ka ar pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju saistītie izdevumi sedzami no aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” finanšu līdzekļiem.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF