Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozīti ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 19.maijāNr. 255

protokols Nr. 6, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 6.februāra lēmumu Nr.153 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pils ielā 1”, izveidots zemesgabals Pils ielā 1, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala 23 694 m2 platībā un ēkas, nosakot, ka zemesgabala 0,047 domājamās daļas 1110 m2 platībā ir nepieciešamas esošās ēkas uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no zemesgabala 23694 m2 platībā un pamatceltnes ar litera Nr.1, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2314.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto teritorijas plānojumu zemesgabals Pils ielā 1, Jūrmalā, atrodas Sabiedriskās apbūves teritorijās (6SA2) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Sabiedriskās apbūves teritorijas ir noteiktas ar mērķi nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu pieejamību. Sabiedriskās apbūves teritorijas vispārīgā gadījumā ir plānotas pašvaldības izglītības, kultūras, veselības un citu sociālo pakalpojumu iestādēm.

2016.gada 2.maijā Dome saņēma biedrības “Vides aizsardzības klubs” (turpmāk -Biedrība) iesniegumu (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-36/5564) par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Vides aizsardzības kluba un Latvijas zaļo kustības muzeja iekārtošanai, kā arī, Vides izglītības un informācijas centra izveidei, lai sniegtu sabiedrībai informāciju par nesenās Latvijas vēstures mazāk zināmajiem pirmsatmodas gadiem, gan pasākumu organizēšanai, kas balstīti uz idejām par tīru vidi, zaļo dzīvesstilu un vides aizsardzību.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2008.gada 1.oktobra atzinumu Nr.16-2008/220, Finanšu ministrija 2008.gada 15.oktobrī ar lēmumu Nr.237 piešķīra Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu darbības jomās – pilsoniskās sabiedrības attīstība, vides aizsardzība.

Biedrības mērķi ir veidot labsirdīgas vides un cilvēku savstarpējās attiecības, kopt sevī vienības ideju, apzinot sevi kā nepieciešamu daļu no vesela un nepieļaut tālāku vides sagandēšanu, cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt vides atveseļošanu. Biedrības galvenie darbības pamatprincipi ir ātri reaģēt uz vidi un sabiedrību apdraudošiem projektiem un darbībām, veikt sabiedrības un vides interešu aizstāvību visos citos likumīgi atļautajos veidos, ja tiek plānoti zaļajai koncepcijai neatbilstoši projekti, kā arī aicina veikt praktisku konkrētu darbu vides aizsardzībā, sekot vides aizsardzības likumu izpildei.

Realizējot savu darbību nekustamajā īpašumā Pils ielā 1, Jūrmalā, Biedrības mērķis ir izveidot muzeju ar pastāvīgu un mainīgu ekspozīciju, lai iepazītu un izprastu nesenās vēstures procesus, veidotu saikni ar apmeklētājiem organizējot izstādes, seminārus, skolu un kultūras pasākumus. Muzeja darbību plānots organizēt tā, lai saņemtu akreditāciju, kas šo muzeju iekļaus Latvijas muzeju sarakstā. Paralēli muzejam, darbosies Vides informācijas un izglītības centrs, kas sniegs aktuālo informāciju apmeklētājiem par vides problēmām Latvijā un pasaulē.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 5.panta otrās daļas 41.punktam atvasināta publiska persona ir tiesīga nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Saskaņā ar Likuma 5.panta piekto daļu lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns. Mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikta viena no pašvaldības autonomajām funkcijām - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Ņemot vērā minēto, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums – nodot bezatlīdzības lietošanā Biedrībai nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas lit.1 ar kopējo platību 422,20 m2 un ēkai piesaistīto zemesgabala daļu 1110 m2 platībā uz pieciem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr Biedrībai saglabājas sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo un piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 5.maija sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.8-2-4/16) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 11.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “Vides aizsardzības klubs” (vienotais reģistrācijas numurs 40008003594) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601 daļu, kas sastāv no ēkas ar kopējo platību 422,20 m2 un tai piesaistītās zemesgabala daļas 1110 m2 platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums).

2. Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar šī lēmuma 4.punktā minētā līguma parakstīšanas dienu uz pieciem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr biedrībai “Vides aizsardzības klubs” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

3. Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir sabiedriskā labuma organizācijas - biedrības “Vides aizsardzības klubs” darbības nodrošināšana vides izglītības un kultūrizglītības popularizēšanā, veicināšanā un attīstībā .

4. Apstiprināt pielikumā pievienoto līguma projektu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 19.maija lēmumam Nr.255

(protokols Nr.6, 46.punkts)

Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr._____

Jūrmalā 2016.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – PAŠVALDĪBA), no vienas puses, un

Biedrība “Vides aizsardzības klubs”, reģistrācijas numurs 40008003594, tās prezidenta Arvīda Ulmes personā, kurš rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem (turpmāk – LIETOTĀJS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (1.pielikumā), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. PAŠVALDĪBA nodod un LIETOTĀJS pieņem bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, daļu, kas sastāv no pamatceltnes ar litera Nr.1 422,20 m2 platībā un tai piesaistītās zemesgabala daļas 1110 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS) (2. un 3. pielikumi). Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 17.septembra lēmumu PAŠVALDĪBAI nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1601, kas sastāv no zemesgabala 23694 m2 platībā un pamatceltnes ar litera Nr.1 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2314.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots bezatlīdzības lietošanā ar mērķi vides izglītības un kultūrizglītības popularizēšanai, veicināšanai un attīstībai:

1.3.1. izveidojot biedrības “Vides aizsardzības klubs” un Latvijas zaļās kustības muzeju, Vides izglītības un kultūras centru, vides aizsardzībā un pilsoniskās sabiedrības attīstībai Jūrmalas pilsētā;

1.3.2. organizējot izstādes, seminārus, pasākumus, kas izglīto un popularizē vides problēmas, ekoloģiju un veselīgu dzīvesveidu;

1.3.3. organizējot kultūras pasākumus (dzejas vakarus, muzikālās pēcpusdienas u.c.), vides pasākumus (talkas, ikgadējā Zemes diena, Vides diena, Ūdens diena, Jūras diena u.c.);

1.3.4. muzeja daudzveidīgā vēsturiskā (dokumenti, fotogrāfijas, grāmatas, videofilmas, rakstiskas liecības, afišas un pieminas lietas) un mūsdienīgā materiālu klāsta pieejamības nodrošināšana.

1.4. Īpašums LIETOTĀJAM tiek nodots ar Pieņemšanas - nodošanas aktu (4.pielikums), LIETOTĀJAM ĪPAŠUMA tehniskais stāvoklis ir zināms, pret ko tam pretenziju nav.

2. Līguma termiņš

2.1. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 5 (piecus) gadus no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr LIETOTĀJAM ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad ĪPAŠUMS būs nepieciešams PAŠVALDĪBAI savu funkciju nodrošināšanai.

2.2. LIETOTĀJS var ierosināt LĪGUMA termiņa pagarināšanu. Iesniegums par LĪGUMA termiņa pagarinājumu LIETOTĀJAM jāiesniedz PAŠVALDĪBAI 3 (trīs) mēnešus pirms LĪGUMA termiņa beigām. LĪGUMA termiņš var tikt pagarināts, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. LIETOTĀJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.3. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. nodrošināt dažādus pasākumus Jūrmalas pilsētā, sabiedrībai par kultūras, vides aizsardzības un citām sociāli aktīvām tēmām. Gada norišu plānu katra gada sākumā līdz kārtējā gada 15.janvārim un informāciju par tiem publicēt PAŠVALDĪBAS tīmekļa vietnē www.jurmala.lv;

3.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas brīža, informēt PAŠVALDĪBU par materiāli atbildīgo personu ĪPAŠUMĀ.

3.1.4. nodrošināt ĪPAŠUMA pieejamību semināru rīkošanai pēc PAŠVALDĪBAS un tās padotībā esošo iestāžu pieprasījuma;

3.1.5. ĪPAŠUMĀ nodrošināt vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.6. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus un mežaudzi, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.7. ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus un Rīgas jūras līča aizsargjoslas noteikumus;

3.1.8. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PAŠVALDĪBU;

3.1.9. jautājumus, kas saistīti ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, risināt ar ĪPAŠUMA apsaimniekotāju. LĪGUMA noslēgšanas brīdī ĪPAŠUMU apsaimnieko sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas namsaimnieks” (reģ. Nr.40003426429);

3.1.10. nodrošināt ĪPAŠUMA uzturēšanu un sakopšanu;

3.1.11. nodrošināt ĪPAŠUMA ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

3.1.12. par saviem līdzekļiem regulāri veikt komunālo pakalpojumu sniedzēju (elektroapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana) pakalpojumu apmaksu, informējot par to PAŠVALDĪBU LĪGUMA 3.1.18 punktā noteiktajā kārtībā;

3.1.13. maksāt nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā nodoto ĪPAŠUMU atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar PAŠVALDĪBAS paziņojumiem tajos norādītajos termiņos, nekustamā īpašuma nodoklis 2016.gadā ir 1972,40 EUR, tai skaitā 358,20 EUR par zemi un 1614,20 EUR par ēku;

3.1.14. pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.15. nekavēt PAŠVALDĪBU vai tās pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot LIETOTĀJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.16. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli; Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

3.1.17. ja biedrībai tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā par to rakstveidā paziņot PAŠVALDĪBAI;

3.1.18. katru mēnesi līdz 15 (piecpadsmitajam) datumam nosūtīt informāciju LĪGUMĀ norādītajai PAŠVALDĪBAS kontaktpersonai par iepriekšējā mēnesī veiktajiem maksājumiem, kas LIETOTĀJAM jāveic saskaņā ar LĪGUMU. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

3.2. LIETOTĀJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski, saskaņojot ar PAŠVALDĪBU, par saviem līdzekļiem veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.2.4. Papildināts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

3.3. LIETOTĀJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PAŠVALDĪBU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PAŠVALDĪBAS pienākumi:

3.4.1. netraucēt LIETOTĀJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem;

3.4.2. nodrošināt ĪPAŠUMU ar namīpašuma pārvaldnieku.

3.4.3. Papildināts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

3.4.4. Papildināts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

3.5. PAŠVALDĪBAS tiesības:

3.5.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu LIETOTĀJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

3.5.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar LIETOTĀJU;

3.5.3. pieprasīt no LIETOTĀJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

3.5.4. dot norādījumus LIETOTĀJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.5.5. vienu nedēļu iepriekš informējot LIETOTĀJU, ĪPAŠUMĀ veikt pēc saviem ieskatiem nepieciešamos ĪPAŠUMA tehniskos vai remonta darbus.

3.6. PAŠVALDĪBA nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies LIETOTĀJAM vai trešajām personām, LIETOTĀJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.7. PAŠVALDĪBAI nav pienākums atlīdzināt LIETOTĀJAM nekādus LIETOTĀJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PAŠVALDĪBU.

3.8. LIETOTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PAŠVALDĪBAI LIETOTĀJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. Līguma izbeigšana

4.1. PAŠVALDĪBAI ir tiesības, rakstiski informējot LIETOTĀJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot LIETOTĀJA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

4.1.1 LIETOTĀJS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

4.1.2 LIETOTĀJS ĪPAŠUMĀ veic prettiesiskas darbības;

4.1.3 LIETOTĀJS bojā vai posta ĪPAŠUMU, veic patvaļīgu ĪPAŠUMA telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.1.4 ĪPAŠUMS nepieciešams PAŠVALDĪBAI savu funkciju nodrošināšanai;

4.1.5 LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod PAŠVALDĪBAI pamatu uzskatīt, ka tā nevar paļauties uz LIETOTĀJA saistību izpildīšanu nākotnē.

4.2. LĪGUMS var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

4.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, LIETOTĀJS nodod ĪPAŠUMU PAŠVALDĪBAI vai tās pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 10 (desmit) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

4.4. Ja minēto 10 (desmit) dienu laikā ĪPAŠUMS netiek nodots un LIETOTĀJS telpas nav atbrīvojis, PAŠVALDĪBA ir tiesīga, sastādot aktu, ĪPAŠUMU pieņemt vienpusēji un iznomāt minēto ĪPAŠUMU citām personām, noslēdzot jaunu līgumu. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

4.5. Jebkāda LIETOTĀJA atstāta kustamā manta pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīta par pamestu, un PAŠVALDĪBA to var izvākt un no tās atbrīvoties tādā veidā, kādā pati izvēlas.

4.6. Visi LIETOTĀJA veiktie neatdalāmie ĪPAŠUMA telpu uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek PAŠVALDĪBAS īpašumā, ja līdzēji nav rakstiski vienojušies par citu kārtību.

4.7. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA laušana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. Citi noteikumi

5.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.2. PAŠVALDĪBAS kontaktpersona par LĪGUMA izpildi ir Pašvaldības īpašumu nodaļa.

5.3. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.4. Visi LĪGUMA grozījumi, labojumi un papildinājumi, izņemot LĪGUMĀ paredzētajos gadījumos, noformējami rakstiski, līdzējiem savstarpēji vienojoties un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (________) lapām un līguma pielikumiem, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas: Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 267.lēmumu

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmuma Nr.____ “Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” noraksts uz ___ (_______) lapām,

2.pielikums - būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija uz 4 (četrām) lapām,

3.pielikums - zemesgabala plāna kopija uz 1 (vienas) lapas,

4.pielikums - Pieņemšanas - nodošanas aktu

5.7. LĪGUMS parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs PAŠVALDĪBAI un viens eksemplārs LIETOTĀJAM.

6. Pušu paraksti un adreses

PAŠVALDĪBA

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

___________________________

G.Truksnis

LIETOTĀJS

Biedrība “Vides aizsardzības klubs”

Reģistrācijas Nr.40008003594

Raiņa bulvāris 21-5, Rīga, LV-1050

___________________________

A.Ulme


Lejupielāde: DOC un PDF