Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 192

protokols Nr. 5, 68. punkts

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes
joslas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem un vienlaicīgi videi draudzīgu, kā arī racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, visā Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes joslā tiek izveidotas pludmales apkalpes infrastruktūras izvietojuma zonas (turpmāk – Pludmales nogabali). Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) izvērtē pludmales nogabalu izveidošanas pamatojumu un apsaimniekošanas iespējas, un organizē pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli. Pludmales nogabalu izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” noteiktie kritēriji. Atbilstoši šiem kritērijiem jūras piekrastes joslā ir izveidoti 108 Pludmales nogabali.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016. gadā ir organizējusi vairākas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles -

- ar Domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.483 Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” tika organizēta izsole uz 19 pludmales nogabalu nomas tiesībām,

- ar Domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.111 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” tika organizēta izsole uz 9 pludmales nogabalu nomas tiesībām.

Izsoļu rezultātā gandrīz visi nomai paredzētie pludmales nogabali ir iznomāti.

Saskaņā ar Domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.111 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumā apstiprināja pludmales nogabala sarakstu, kurā iekļāva pludmales nogabalu no Zaru ielas Rožu ielas virzienā. 2016.gada 31.martā minētā pludmales nogabala nomas tiesību izsole beidzās bez rezultātiem, jo neviens Dalībnieks nepieteicās nomāt minēto pludmales nogabalu. Tā kā p ludmales nogabala no Zaru ielas Rožu ielas virzienā nomas tiesību izsole beidzās bez rezultātiem, šis pludmales nogabals atkārtoti iznomājams.

Nomnieks, kas, saskaņā ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.136 “Par pludmales nogabala no 4.līnijas līdz 3.līnijai, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu”, 2015.gada 16.aprīlī noslēdza Pludmales nogabala nomas līgumu Nr.1.2-16.3.4/593, ir atteicies no turpmākām nomas tiesībām un 2016.gada 25.janvārī parakstījis Vienošanos Nr.1.2-16.3.4/49 pie 2015.gada 16.aprīļa Pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.2-16.3.4/593 par minētā Pludmales nogabala nomas līguma pārtraukšanu, līdz ar to arī šis pludmales nogabals iznomājams.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai lietderīgi izmantotu Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes sauszemes daļu un pabeigtu visu nomai paredzēto pludmales nogabalu iznomāšanas procesu, ir lietderīgi iznomāt 2 brīvos pludmales nogabalus, organizējot nomas tiesību izsoli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

2. Apstiprināt no 2016.gada iznomājamo Pludmales nogabalu sarakstu (1.pielikums).

3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabala nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums).

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Jūrmalas pilsētas esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.192

(protokols Nr.5, 68.punkts)

Pludmales nogabalu saraksts

N. p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Tekošie m

Kopējā platība m2

Saskaņā ar 11.12.2008. DL Nr.1077

Nosacītā nomas maksa gadā (neieskaitot PVN) EUR -izsoles sākumcena

Drošības nauda EUR (50% apmērā)

Izsoles solis EUR (10 apmērā)

Izsoles solis EUR (30 apmērā)

1

4.līnija – 3.līnija

13000070101

110

1420

Mierīgās atpūtas zona

663.15

332

67

199

2

Zaru iela – Rožu ielas virzienā

13000140105

210

8360

Aktīvā atpūtas zona

2190.99

1096

220

6582.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.192

(protokols Nr.5, 68.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJĀ ESOŠO PLUDMALES NOGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome rīko Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo zemes vienību - pludmales nogabalu (turpmāk – Pludmales nogabali) izsoli nomas tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”. Pludmales nogabali tiek iznomāti bez apbūves tiesībām.

1.2. Noteikumi attiecas uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmuma Nr.192 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumā apstiprinātajā sarakstā iekļautajiem Pludmales nogabaliem.

1.3. Pludmales nogabala izmantošanas veids – kafejnīcu izvietošana un atpūtas iespēju nodrošināšana Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

1.4. Izsoles mērķis - Pludmales nogabala iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu par vienu kalendāro gadu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus nomas maksai izsoles uzvarētājs maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, nodevas un citus izdevumus, ja tādi rodas Pludmales nogabala nomas laikā.

1.5. Izsolīts tiek Pludmales nogabala nomas maksas apmērs (lielums) par nomājamā Pludmales nogabala vienu kalendāro gadu (neskaitot pievienotās vērtības nodokli). Par pirmo nomas gadu tiek uzskatīts laika periods no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 31.decembrim. Nomas maksa par pirmo gadu maksājama pilnā apmērā.

1.6. Izsoles veids – mutiska izsole ar pretendentu atlasi un augšupejošu soli.

1.7. Pludmales nogabala nomas tiesību nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) Pludmales nogabala 30% platībai (bet ne mazāk kā 100 m2) ir 1,5% apmērā no zemesgabala iespējamās kadastrālās vērtības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme un Pludmales nogabala 70% platībai ir 1,5% apmērā no zemesgabala iespējamās kadastrālās vērtības dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

1.8. Pludmales nogabala nomas tiesība tiek izsolītas līdz 2020.gada 31.decembrim.

1.9. Reģistrācijas maksa par pieteikuma iesniegšanu par katru Pludmales nogabalu ir 50,00 euro. Reģistrācijas maksa par katru Pludmales nogabalu pieteikuma iesniegšanu jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā LV20PARX0002484571019, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ar norādi „Pludmales nogabala izsoles reģistrācijas maksa”.

1.10. Pludmales nogabala izsoles drošības nauda par piedalīšanos izsolē par katru Pludmales nogabalu ir noteikta 50% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot drošības naudu uz augšu līdz veselam euro. Drošības nauda par katru Pludmales nogabalu jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes kontā LV20PARX0002484571019, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Drošības nauda par piedalīšanos Pludmales nogabala izsolē”, norādot konkrēto Pludmales nogabalu.

1.11. Izsoles solis ir noteikts 10% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot izsoles soli uz augšu līdz veselam skaitlim euro. Ja Sākumcena izsoles gaitā ir nosolīta līdz divkāršam apmēram, tad izsoles solis no tā brīža trīskāršojas un tiek noteikts 30% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot izsoles soli uz augšu līdz veselam skaitlim euro, bet ne mazāk kā 50 euro.

1.12. Ar Noteikumiem un Pludmales nogabala nomas līguma projektu izsoles pretendents var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā - Pašvaldība, Izsoles.

1.13. Pašvaldības īpašumu nodaļa sludinājumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli publicē Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā, sludinājumā norādot:

1.13.1. Pludmales nogabala nosaukumu, kadastra apzīmējumu, platību;

1.13.2. Iznomāšanas mērķi;

1.13.3. Pludmales nogabala iznomāšanas veidu;

1.13.4. Sākumcenas apmēru;

1.13.5. Iznomāšanas termiņu;

1.13.6. Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumus.

2. Izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, izsole nenotiek un Pludmales nogabals tiek iznomāts vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par Sākumcenu.

2.2. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

2.3. Pretendentu atlasi veic Komisija, izvērtējot iesniegtos izsoles pieteikumus. Ja uz vienu Pludmales nogabalu ir pieteikušies un atlasīti vismaz divi pretendenti, tiek rīkota Pludmales nogabala nomas tiesību izsole Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

2.4. Ja Komisija izsolei - konkrētajam Pludmales nogabalam apstiprinājusi vismaz divus dalībniekus, Pludmales nogabala izsole notiek sludinājumā norādītajā laikā un vietā.

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā pretendentam, kurš vēlas nomāt Pludmales nogabalu, personīgi, vai ar pilnvarotas personas starpniecību, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms izsoles dienas, jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē saskaņā ar Noteikumiem (turpmāk – izsoles pieteikums). Izsoles pieteikumā saziņai obligāti norādāms pretendenta e-pasta adrese un kontakttālrunis.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt fiziska persona vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var nomāt Pludmales nogabalu un kura Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā ir iesniegusi izsoles pieteikumu dalībai izsolē, samaksājusi reģistrācijas maksu un drošības naudu par piedalīšanos izsolē.

3.3. Pretendentam uz izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas saistības pret Jūrmalas pilsētas domi:

3.3.1. neizpildīti maksājumi par Jūrmalas pilsētas domes administrētajiem līgumiem;

3.3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3.4. Noteikumu 1.9.apakšpunktā noteiktā reģistrācijas maksa izsoles pretendentam uz norādīto bankas norēķinu kontu jāiemaksā līdz izsoles pieteikuma iesniegšanai.

3.5. Noteikumu 1.10.apakšpunktā noteiktā drošības nauda izsoles pretendentam uz norādīto bankas norēķinu kontu jāiemaksā līdz izsoles pieteikuma iesniegšanai.

3.6. Izsoles pieteikums iesniedzams, reģistrācijas maksa un drošības nauda par piedalīšanos Pludmales nogabala izsolē ir maksājama par katru Pludmales nogabalu atsevišķi.

3.7. Pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu izsoles pieteikumu.

3.8. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.8.1. Juridiskām personām:

3.8.1.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

3.8.1.2. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.1.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.1.4. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.8.2. Fiziskām personām:

3.8.2.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

3.8.2.2. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.2.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.8.2.4. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.8.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.9. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.10. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.10.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.10.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.8.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.11. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.12. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domei iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.13. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem.

3.14. Saņemtie izsoles pieteikumi tiek reģistrēti Jūrmalas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, norādot pieteikuma reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu.

3.15. Komisija apstiprina to izsoles pretendentu sarakstu, kuri ir izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, proti, tie ir iesnieguši Noteikumu 3.8.apakšpunktā minētos dokumentus noteiktajā termiņā, pārskaitījušas Noteikumu 1.9.apakšpunktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu un Noteikumu 1.10.apakšpunktā noteikto drošības naudu, (turpmāk – Dalībnieki).

3.16. Komisija Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.17. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas sarakstu, norādot šādas ziņas par Dalībnieku:

3.17.1. izsolāmo Pludmales nogabalu;

3.17.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.17.3. Dalībnieka – juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.17.4. Dalībnieka – fiziskas personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.17.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.17.6. Dalībnieka juridiskas personas pārstāvja - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.18. Komisija, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu piedalās Pludmales nogabala nomas tiesību izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt Pludmales nogabala nomnieki, kā arī nedrīkst nomāt citu uzdevumā.

3.19. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

4. Izsoles norise

4.1. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).

4.2. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) un izsniedz Dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas sarakstā norādītajam kārtas numuram.

4.3. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.4. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.5. Dalībnieki pirms izsoles parakstās, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem.

4.6. Izsoles gaitu protokolē Izsoles vadītāja noteikts Komisijas loceklis.

4.7. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta solīšana. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no reģistrētajiem Dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no dalības izsolē.

4.8. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru uz attiecīgo Pludmales nogabalu par Sākumcenu.

4.9. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nosauc nomājamā Pludmales nogabala adresi un platību, paziņo tā Sākumcenu un saskaņā ar Noteikumu 1.11.punktu noteikto izsoles soli, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.10. Uzsākot izsoli, Izsoles vadītājs lūdz Dalībniekus apliecināt gatavību nomāt konkrēto Pludmales nogabalu par Sākumcenu.

4.11. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim atbilstoši Noteikumu 1.11.apakšpunktā noteiktajam apmēram.

4.12. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Noteikumu 1.11. apakšpunktā noteikto Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Pludmales nogabala nomas tiesību iegūšanai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums nomāt Pludmales nogabalu par nosolīto cenu.

4.13. Dalībnieku solītās cenas Izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un izsoles Komisijas loceklis ieraksta izsoles solīšanas gaitas sarakstā (turpmāk – Izsoles gaitas saraksts), kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.14. Katrs izsoles Dalībnieks apstiprina ar parakstu Izsoles gaitas sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas.

4.15. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Ja neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru.

4.16. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Pludmales nogabals tiek iznomāts Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.17. Izsoles vadītājs paziņo, ka solīšana ir pabeigta, nosauc augstāko nosolīto cenu un Izsoles uzvarētāju, kas ieguvis tiesības slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu.

4.18. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt Izsoles gaitas sarakstā tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.19. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās Izsoles gaitas sarakstā, uzskatāms, ka viņš atteicies nomāt Pludmales nogabalu par nosolīto cenu.

4.20. Ja iestājas Noteikumu 4.19.apakšpunktā minētie apstākļi, Izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.21. Izsoles gaitas sarakstu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc Izsoles gaitas saraksta parakstīšanas Izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

4.22. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad Izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Komisijas noteiktā laikā, kas tiek elektroniski paziņots Dalībniekiem uz izsoles pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne mazāk kā 2 (divas) dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

4.23. Izsoles vadītājs jebkurā brīdī ir tiesīgs pārtraukt izsoles gaitu, ja nosolītā summa par Pludmales nogabala nomas tiesībām vismaz divdesmitkārtīgi pārsniedz sākumcenu un, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, kas tiek ierakstīts izsoles protokolā, uzdot izsoles Dalībniekiem, kas turpina solīšanu, samaksāt drošības naudu, nosakot termiņu - ne ilgāk kā piecas darba dienas. Šajā punktā noteiktā drošības nauda iemaksājama Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, kas norādīts Noteikumu 1.10.apakšpunktā 60% apmērā no katra Dalībnieka nosolītās cenas izsoles pārtraukšanas brīdī. Izsoles gaita šajā punktā minētajā gadījumā tiek atjaunota pēc drošības naudas samaksas, bet ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā no izsoles pārtraukšanas brīža. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, kad tā saņemta Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā. Par izsoles gaitas atjaunošanu Izsoles dalībniekiem tiek paziņots elektroniski uz izsoles pieteikumā norādītā elektroniskā pasta adresi. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai. Ja izsoles Dalībnieki līdz izsoles gaitas atjaunošanas dienai nesamaksā drošības naudu (drošības nauda nav saņemta Jūrmalas pilsētas domes kontā), tad uzskatāms, ka viņi atteikušies no turpmākās dalības izsolē. Šādā gadījumā izsoles Dalībniekiem nav tiesības atgūt iemaksāto drošības naudu (Noteikumu 1.10.punkts).

4.24. Ja Noteikumu 4.23.apakšpunktā noteiktajā gadījumā drošības naudu samaksā vismaz 2 izsoles Dalībnieki, tad izsoles gaita turpināma starp izsoles Dalībniekiem, kas samaksājuši drošības naudu. Ja Noteikumu 4.23.apakšpunktā noteiktajā gadījumā drošības naudu samaksā tikai viens izsoles Dalībnieks, tad šis izsoles Dalībnieks tiek atzīts par Izsoles uzvarētāju.

4.25. Ja neviens no palikušajiem izsoles Dalībniekiem Noteikumu 4.23.apakšpunktā noteiktajā gadījumā nav samaksājis drošības naudu, tad Pludmales nogabalu elektroniski var secīgi piedāvāt iegūt tiem izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīt pirms izsoles pārtraukšanas par viņu nosolīto cenu. Ja šajā punktā minētie izsoles dalībnieki e-pasta vēstulē noteiktajā termiņā nepiesakās nomāt Pludmales nogabalu par viņa pēdējo nosolīto cenu (neiesniedz par to rakstisku apliecinājumu), tad viņš zaudē tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto drošības naudu (Noteikumu 1.10.apakšpunkts).

4.26. Izsoles vadītājs jebkurā brīdī ir tiesīgs pārtraukt izsoli, ja nosolītā cena pārsniedz 60 000 (sešdesmit tūkstošus euro), un noteikt izsoles uzvarētāju, pludmales nogabala nomas tiesības izlozējot starp atlikušajiem izsoles dalībniekiem. Lozes tiek sagatavotas tik, cik izsoles dalībnieki turpinājuši solīt līdz izsoles pārtraukšanai, vienu no lozēm iezīmējot ar X. Ja kāds no atlikušajiem izsoles dalībniekiem atsakās vilkt lozi, tad uzskatāms, ka viņš atteicies no dalības izsolē un nav gatavs nomāt Pludmales nogabalu par paša nosolīto cenu, šādā gadījumā, izsoles dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu (Izsoles noteikumu 1.10. un 4.23.apakšpunktā noteikto). Izsoles dalībnieks, kas izvilcis lozi ar X atzīmi, atzīstams par Izsoles uzvarētāju. Ja no palikušajiem Izsoles dalībniekiem tikai viens neatsakās piedalīties izlozē, tad šis Izsoles dalībnieks atzīstams par Izsoles uzvarētāju.

4.27. Ja neviens no palikušajiem izsoles Dalībniekiem Noteikumu 4.26.apakšpunktā noteiktajā gadījumā nepiedalās izlozē, tad Pludmales nogabalu var piedāvāt secīgi iegūt tiem izsoles dalībniekiem, kuri pārtrauca solīt pirms izsoles pārtraukšanas (pirms izsoles sākumcena sasniedza 60 000 Eur) par viņa nosolīto cenu. Ja šajā punktā minētais izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā nepiesakās nomāt Pludmales nogabalu par viņa pēdējo nosolīto cenu (neiesniedz par to rakstisku apliecinājumu), tad viņš zaudē tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto drošības naudu (Noteikumu 1.10.apakšpunkts).

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana

5.1. Pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem.

5.2. Izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Piecu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoļu uzvarētāju izsoļu rezultātu apstiprināšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.4. Pēc Noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa nosūta domes lēmuma norakstu Izsoļu uzvarētājiem.

5.5. Viena mēneša laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Pludmales nogabalu nomas tiesību Izsoļu uzvarētāju izsoļu rezultātu apstiprināšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa sagatavo Pludmales nogabala nomas līgumu (2.pielikums) un izsniedz to nomas tiesību Izsoles uzvarētājam parakstīšanai.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs nav samaksājis Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā noteikto nomas maksu, uzskatāms, ka Dalībnieks no Pludmales nogabala nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

5.7. Ja Dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles Dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Divu darba dienu laikā pēc rakstiska piedāvājuma nosūtīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.8. Dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz Noteikumu 5.7.apakšpunktā minēto piedāvājumu rakstveidā jāsniedz divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas.

5.9. Ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

5.10. Sūdzības par Komisijas darbībām Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domei rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles.

6. Maksājumu veikšana

6.1. Nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas dienas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

6.2. Par kārtējo kalendāro gadu maksājumi tiek veikti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim.

6.3. Maksāšanas līdzeklis par Pludmales nogabalu ir euro (100% apmērā).

6.4. Pretendentiem, kurus Komisija nav apstiprinājusi par izsoles Dalībniekiem atbilstoši Noteikumu 3.15.apakšpunktam vai kuri nav piedalījušies attiecīgā Pludmales nogabala Izsolē, drošības naudu atmaksā divdesmit dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc pieteikuma par Pludmales nogabala nomas tiesību pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu.

6.5. Izsoles Dalībniekiem, kuri nav atzīti par Izsoles uzvarētāju, drošības naudu atmaksā pēc Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu.

6.6. Reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izsoles Pretendentiem un Dalībniekiem neatmaksā.

6.7. Drošības naudu neatmaksā Noteikumu 4.8., 4.19., 4.23., 4.24., 4.25., 4.27., 5.6. un 5.8. apakšpunktā paredzētajos gadījumos.

7. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

7.1. Komisija izsoli atzīst par nenotikušu:

7.1.1. ja neviens pretendents nav pieteicies un/vai reģistrējies Pludmales nogabala nomas tiesību izsolei;

7.1.2. ja Noteikumu 4.25.apakšpunktā minētais Izsoles dalībnieks nepiesakās nomāt Pludmales nogabalu par viņa nosolīto cenu;

7.1.3. ja visi Noteikumu 4.26.apakšpunktā minētie Izsoles dalībnieki atsakās piedalīties izlozē.

7.2. Komisija izsoli atzīst par spēkā neesošu šādos gadījumos:

7.2.1. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda Pretendenta piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

7.2.2. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.2.3. ja tiek konstatēta vienošanās, kas minēta Noteikumu 4.4.apakšpunktā;

7.2.4. ja Pludmales nogabala nomas tiesības nosolījusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē.

7.3. Pretenzijas par to, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē, var pieteikt Dalībnieki, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles.

7.4. Ja izsole atzīta par spēkā neesošu, Komisija nedēļas laikā paziņo par to izsoles Dalībniekiem. Lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.5. Ja Komisija atzinusi izsoli par nenotikušu vai spēkā neesošu, kā arī, ja Pludmales nogabals ir nosolīts, bet nav noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums, tiek rīkota atkārtota izsole.

7.6. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Dalībnieki solidāri sedz atkārtotās izsoles organizācijas izdevumus un Jūrmalas pilsētas domes, kā arī citu Dalībnieku zaudējumus.

8. Komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.1.1. izvērtēt pretendentus un to pieteikumus saskaņā ar Noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

8.1.2. organizēt Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli;

8.1.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem.

8.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu:

8.2.1. par pretendentu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu izsolei;

8.2.2. par izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izsoļu izbeigšanu

8.2.3. par 4.23.apakšpunktā noteiktās drošības naudas piemērošanu izsoles Dalībniekam.

9. Pielikumi

9.1. 1.pielikums - Pieteikuma veidlapas paraugs.

9.2. 2.pielikums - Pludmales nogabala nomas līguma projekts.


1.pielikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales

nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

(juridiskās personas nosaukums (firma))

(iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

(iesniedzēja tālrunis un e-pasta adrese)

Pieteikums pludmales nogabala nomas tiesību izsolei

1. Ziņas par iesniedzēju

1.1.

Uzņēmējdarbības forma

1.2.

Reģistrācijas numurs

1.3.

Kontaktpersona:

___________________________________________________

amats ___________________________________________________________________

vārds, uzvārds

personas kods

adrese

tālrunis

e-pasta adrese

2. Ziņas par pludmales nogabalu, ko vēlas nomāt

Pludmales nogabals (atrašanās vieta)

3.Iznomāšanas mērķis

PIELIKUMĀ:

Juridiskām personām:

o drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

o izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

o pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Fiziskām personām:

o drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

o izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

o pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

o pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Ar šo apliecinu, ka man ir skaidras un saprotamas Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktās prasības pieteikuma sagatavošanai, nomas līguma priekšmets, nomas līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, kā arī piekrītu pildīt izsoles noteikumiem pievienotajā nomas līguma projektā noteiktās saistības un pienākumus.

_________________________

datums

_________________________________

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)


2.pielikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales

nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem

PLUDMALES NOGABALA NOMAS LĪGUMS

2016.gada ____._____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

________________, reģistrācijas numurs ___________ (turpmāk – NOMNIEKS) , tās _______________ ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________, no otras puses, abi kopā saukti – LĪDZĒJI, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada _______________ lēmumu Nr. __ “_______________”, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 ______________ daļu - pludmales nogabalu _____________, _____________ m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim. OBJEKTS tiek iznomāts bez apbūves tiesībām.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana / sezonas objekta (kafejnīcas) izvietošana.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums nodot ar nodošanas – pieņemšanas aktu NOMNIEKAM OBJEKTU ar LĪGUMA spēkā stāšanās dienu;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst LĪGUMA noteikumiem;

2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA aprīkošanu un ekspluatāciju atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar rakstveida paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par OBJEKTA stāvokli;

2.1.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt pārbaudi par NOMNIEKA līgumsaistību izpildi saskaņā ar LĪGUMA 2.pielikumā minētajām prasībām;

2.1.8. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos OBJEKTA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus;

2.1.9. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās 2 (divu) nedēļu laikā OBJEKTU nenodod IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu, IZNOMĀTAJS ir tiesīgs vienpusēji pārņemt OBJEKTU;

2.1.10. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar NOMNIEKU izmantot pludmales teritoriju publisku pasākumu rīkošanai un ēku, būvju, labiekārtojuma elementu izvietošanai, par to rakstiski informējot NOMNIEKU.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. pieņemt OBJEKTU saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

2.2.2. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus;

2.2.3. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam mērķim;

2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.7. veikt sezonas objekta izvietošanu tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem;

2.2.8. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu un informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem. Par to neievērošanu nekavējoties informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju;

2.2.9. aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības Zilā karoga kustības popularizēšanā savu apmeklētāju un viesu vidū, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem un akcijām pilsētā;

2.2.10. pirms tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas saņemt attiecīgās atļaujas Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.2.11. ja OBJEKTĀ tiek veikta tirdzniecība ar pārtikas precēm, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē;

2.2.12. neveikt tirdzniecību ar pārtikas precēm un dzērieniem stikla tarā;

2.2.13. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu;

2.2.14. pirms publiska pasākuma rīkošanas saņemt atļauju publiska pasākuma organizēšanai;

2.2.15. ievērot pludmales nogabalā izvietojamo objektu izvietošanas un izmantošanas prasības (2.pielikums);

2.2.16. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam piegulošā teritorijā (saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala skici) savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, papīrus, PET u.c.);

2.2.17. ievietot savāktos atkritumus tikai atkritumu konteinerā, par kuru starp NOMNIEKU un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu;

2.2.18. ievērot aizliegumu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas darbībā radušos atkritumus izmest pludmalē izvietotajos Jūrmalas pilsētas pašvaldības konteineros;

2.2.19. noslēgt līgumu un līguma kopiju iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

2.2.19.1. ar atkritumu apsaimniekotāju Jūrmalas pilsētā, paredzot atkritumu izvešanu:

- pavasara/vasaras sezonā katru dienu;

- rudens/ziemas sezonā pēc nepieciešamības visā LĪGUMA darbības laikā;

2.2.19.2. ar stacionāro tualešu apsaimniekotāju vai pārvietojamo tualešu apsaimniekotāju par to izmantošanu un apkopi, paredzot, ka pārvietojamo tualešu ikdienas apkopšana jāveic sezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) no 03.00 naktī līdz 08.00 no rīta (ārkārtas gadījumā apkopšanu paredzot citā diennakts laikā).

2.2.20. izvietojot pārvietojamās tualetes, nodrošināt to apkalpošanu, tīrību un pieejamību pludmales apmeklētājiem sezonas laikā;

2.2.21. sezonas objektu (tai skaitā koka terasi) demontēt un atbrīvot OBJEKTU 2 (divu) nedēļu laikā pēc sezonas beigām;

2.2.22. bez kavēšanās atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.23. jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā 2 (divu) nedēļu laikā nodot OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

2.2.24. NOMNIEKAM ir tiesība iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļas bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu rīcību un to radītajiem materiālajiem zaudējumiem - sankcijas par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu un LĪGUMA saistību pārkāpumiem tiek vērstas pret NOMNIEKU.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. LĪDZĒJI vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu _________ EUR (_________ euro un __ centi) apmērā, kas ir vienāda ar izsoles sākumcenu vai nosolīto cenu. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. OBJEKTA nomas maksu par 2016.gadu un PVN NOMNIEKS ir samaksājis līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.3. LĪGUMĀ noteikto OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu un PVN (turpmāk kopā – OBJEKTA nomas maksājumi) NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV04PARX0002484571016.

3.4. OBJEKTA nomas maksājumi par kārtējo kalendāro gadu tiek veikti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim. Ja OBJEKTA kalendāra gada nomas maksa pārsniedz 10000 EUR (desmit tūkstošus euro), tad NOMNIEKAM ir tiesības lūgt nomas maksājumus sadalīt divās daļās, pirmo pusi no kalendāra gada nomas maksas sedzot līdz 31.janvārim, otro nomas maksājumu daļas samaksas termiņu pagarināt līdz attiecīgā gada 1.jūnijam. Iesniegums par šajā LĪGUMA punktā minēto kalendāra gada nomas maksas sadali 2 (divos) maksājumos iesniedzams ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim; iesniegumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti un nomas maksājumu sadalīšana netiek veikta.

3.5. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai IZNOMĀTĀJS saprastu, par ko maksājums tiek veikts.

3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt OBJEKTA nomas maksājumus. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksājumu nemaksāšanai vai to kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja LĪGUMĀ noteiktie nomas maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas OBJEKTA nomas tiesības.

3.8. LĪGUMA darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas LĪGUMĀ, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

3.9. NOMNIEKAM netiek atlīdzināti zaudējumi, kas saistīti ar pludmales teritorijas izmantošanu 2.1.8.punktā noteiktajā gadījumā.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc LĪDZĒJU abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību izpildei vai tā izbeigšanai LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

4.2. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM nomā OBEJKTU uz laiku no LĪGUMA spēkā stāšanās brīža līdz 2020.gada 31.decembrim.

5. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

5.1. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri grozījumi LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abi LĪDZĒJI.

5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU ar nākamo dienu pēc LĪGUMA 3.4.punktā noteiktā datuma, ja NOMNIEKS nav samaksājis kārtējo nomas maksu, par to rakstiski informējot NOMNIEKU ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā, tas ir, līdz 15.februārim.

5.3.Ja Līgums tiek izbeigts LĪGUMA 5.2.punktā minētajā gadījumā un ja NOMNIEKS nav saskaņojis sezonas būvju izvietošanu un nav lietojis OBJEKTU, ko apliecina IZNOMĀTĀJA sagatavots apsekošanas akts, un NOMNIEKS OBJEKTU nodevis sakārtotā stāvoklī, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pēc minēto apstākļu izvērtēšanas nepiemērot OBEJKTA nomas maksu par termiņu, kas nav garāks par 2 (diviem) kalendāriem mēnešiem.

5.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski informējot NOMNIEKU vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKAM zaudējumus, ja:

5.4.1. NOMNIEKS nav demontējis īslaicīgās lietošanas objektu (tai skaitā koka terasi) un atbrīvojis OBJEKTU LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;

5.4.2. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA noteikumus;

5.4.3. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt LĪGUMA noteikumus;

5.4.4. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.4.5. LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

5.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī NOMNIEKAM nav tiesību prasīt uz priekšu samaksātās OBJEKTA nomas maksas atmaksu.

5.6. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek izbeigts NOMNIEKA vainas dēļ.

5.7. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA.

5.8. Jebkāds neizvāktais īpašums pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.9. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi LĪDZĒJI ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem.

6.2. Ja NOMNIEKS neveic sezonas objekta (tai skaitā koka terases) demontāžu un OBJEKTA atbrīvošanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc sezonas beigām, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM līgumsodu viena kalendāra gada nomas maksas apmērā, kā arī sedz visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā ar šajā punktā minēto NOMNIEKA saistību neizpildi.

6.3. Ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko OBJEKTA lietošanu divkāršā apmērā no LĪGUMĀ noteiktā nomas maksas apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no LĪGUMA saistību pienācīgas izpildes.

6.5. LĪDZĒJU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.6. LĪDZĒJI nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens LĪDZĒJS rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. NOMNIEKS, parakstot LĪGUMU, apliecina, ka ir informēts par šādiem nosacījumiem:

7.1.1. iebraukt pludmalē un kāpu zonā ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem bez Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtas atļaujas ir aizliegts;

7.1.2. NOMNIEKAM sezonas objekta (tai skaitā koka terases) un aprīkojuma montāžai un demontāžai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saskaņotajam projektam un darbu organizācijas projektam var tikt izsniegtas ne vairāk kā 3 (trīs) iebraukšanas atļaujas bez laika ierobežojuma pirms un pēc sezonas (15.maijs - 15.septembris), bet ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas pirms un pēc sezonas (15.maijs - 15.septembris);

7.1.3. sezonas laikā ir tiesības saņemt 1 (vienu) atļauju iebraukšanai pludmalē ar atļauto iebraukšanas laiku no 00.00-08.00;

7.1.4. lai NOMNIEKS saņemtu atļauju iebraukšanai pludmalē, viņam jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domei rakstisks iesniegums.

7.2. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA noteikumu spēkā esamību.

7.3. Ja kāds no LĪDZĒJIEM maina LĪGUMĀ minētos rekvizītus, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otrs LĪDZĒJS, pretējā gadījumā tas sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otram LĪDZĒJAM ar nosacījuma neizpildi.

7.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz LĪGUMĀ norādītajām LĪDZĒJU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, LĪDZĒJI piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un pielikumiem uz ___ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens – NOMNIEKAM, otrs - IZNOMĀTĀJAM. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.7. LĪGUMAM kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienoti:

7.7.1. 1.pielikums - Pludmales nogabala plāns uz __ (_________) lapām;

7.7.2. 2.pielikums – „Prasības nomniekam attiecībā uz pludmales nogabalā izvietojamo objektu izvietošanu un izmantošanu” uz 2 (divām) lapām;

7.7.3. 3.pielikums – Pludmales nogabala “Nodošanas – pieņemšanas akts” uz 1 (vienas) lapas.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

z.v.

_______________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

z.v.

________________________


2.pielikums

201_.gada _____________

Pludmales nogabala nomas līgumam

Nr._______________

Prasības nomniekam attiecībā uz pludmales nogabalā izvietojamo

objektu izvietošanu un izmantošanu

1. Sezonas objekta novietojums un piesaiste pludmales teritorijai

1.1. Objekta izvietošanai iznomātajā pludmales nogabalā jāizstrādā un jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu projekts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos par vispārīgajiem būvnoteikumiem noteiktajā kārtībā.

1.2. Sezonas objekta izvietošana jāplāno ņemot vērā situāciju konkrētajā pludmales nogabalā, pēc iespējas mazāk skarot biotopu vai jebkuru citu dabiskas izcelsmes veidojumu.

1.3. Sezonas objekts - atbilstoši saskaņotajam projektam pludmalē jāizvieto, ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

1.4. Jebkurus objektus, kas saistīti ar sezonas objektu (tai skaitā reklāmas slietņus, sauļošanās krēslus, saulessargus u.c.) jānovieto pludmales teritorijā: ne tuvāk kā 25 m no noejām uz pludmali un ne mazāk kā 7 m attālumā no pamatkrasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas); ne mazāk kā 5 m attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem); ne mazāk kā 30 m no ūdenslīnijas.

1.5. Kategoriski aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai sezonas objektam pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu brīvu pārvietošanos pa pludmali.

1.6. Aizliegts mainīt pludmales reljefu.

1.7. Pludmales kafejnīca sastāv no būvapjomiem un terases (atbilstoši ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu noteikumiem” apstiprinātajiem apbūves noteikumiem), ņemot vērā teritorijā atrodošos embrionālo un priekškāpu fragmentus.

2. Sezonas objekta nodrošinājums

2.1. Iznomātajā pludmales nogabalā jānodrošina nepieciešamie priekšnosacījumi higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu vai uzstādot vismaz vienu pārvietojamo tualeti un atkritumu tvertni ar tilpumu ne mazāk kā 660 litri atbilstoši iznomātā pludmales nogabala lielumam un apmeklētāju skaitam.

2.2. Jāparedz atkritumu savākšana (nav pieļaujama atkritumu ilgstoša uzglabāšana iznomājamajā pludmales teritorijā), jāizvieto atkritumu konteineri un urnas.

2.3. Jāparedz vakara un nakts izgaismojums.

2.4. Jāparedz elektrības pieslēgums, ievērojot atbilstošas drošības prasības.

3. Sezonas objekta vizuālā noformējuma ierobežojumi

3.1. Kā sezonas objektu aizliegts izmantot piekabes, treilerus, jūras konteinerus, celtniecības konteinerus u.c.

3.2. Aizliegta ar konkrētajā vietā atļauto komercdarbību nesaistītas reklāmas izvietošana.

4. Sezonas objekta montāža/demontāža

4.1. Pēc sezonas objekta uzstādīšanas divu nedēļu laikā izsaukt Jūrmalas pilsētas pašvaldības peldvietu apsaimniekošanas komisiju, kura izvērtē uzstādītā sezonas objekta atbilstību saskaņotajam projektam un sniedz par to atzinumu.

4.2. Sezonas objekts demontējams divu nedēļu laikā pēc vasaras sezonas beigām un ziemas sezonas beigām (15.septembris un 14.maijs).

4.3. Pēc demontāžas divu nedēļu laikā rakstiski informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, kas apseko un izvērtē demontētā objekta atrašanās vietas vides sakārtošanu pēc sezonas un veiktās saimnieciskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Citas prasības

5.1. Aizliegts ar žogiem norobežot pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos.

5.2. Plānojot sezonas objektu izvietojumu iznomātajā pludmales nogabalā, attiecībā pret kopējo nomas teritoriju objektu izvietojums jāplāno tā, lai tas nepārblīvētu pludmali.

5.3. Reklāmas objektu izvietošana pludmales nogabalā saskaņojama attiecīgo Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.4. Zilā Karoga peldvietu objektos radušos atkritumus šķirot un nodot pārstrādei.


3.pielikums

2016.gada _______________

Pludmales nogabala nomas līgumam

Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada ___ _______

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un savstarpēji 2016.gada _________ noslēgto Pludmales nogabala nomas līgumu Nr.____________,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod lietošanā un

________________, reģistrācijas Nr. ___________, tās _______________ ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________, pieņem lietošanā:

zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 ______________ daļu - pludmales nogabalu  _____________, Jūrmalā, __________ m2 platībā.

NODOD

z.v.

_________________________

G.Truksnis

PIEŅEM

z.v.

_________________________

______________


Lejupielāde: DOC un PDF