Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 651.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 21.aprīlīNr. 171

protokols Nr. 5, 47. punkts

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs
reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/Empower Kids” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12., 12.punkts), 2.3. stratēģiskā virziena 2.3.1., 2.3.2. un 2.4. mērķiem, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus un 2016.gada 29.janvārī Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mājaslapā publicēto informāciju (http://centralbaltic.eu/content/new-projects-approved-steering-committee) par projekta īstenošanu kā partnerim, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projektu „Sniegt iespēju bērniem” (“Health education and social advice for low-income families with young children/ Empower Kids”) (turpmāk – Projekts), noslēdzot līgumu ar projekta vadošo partneri Baltijas Reģiona Veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).

2. Noteikt Projekta mērķus:

2.1. apzināt kāda informācija par veselības veicināšanas jautājumiem un sociālie ieteikumi ir nepieciešami sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm ar maziem bērniem Somijas, Igaunijas un Latvijas pašvaldībās;

2.2. nodrošināt interaktīvas nodarbības par veselību veicinošām tēmām bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.3. izglītot sociālos darbiniekus par veselību veicinošām tēmām, strādājot ar bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.4. uzlabot veselības veicināšanas un sociālā darba kvalitāti;

2.5. veicināt jaunus instrumentus un metodes, strādājot ar bērniem no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm;

2.6. uzlabot bērnu no sociāli mazāk aizsargātām ģimenēm sociālo iekļaušanos.

3. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.martam.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes kā Projekta partnera Projekta kopējās izmaksas 57 616,00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 00 centi), saskaņā ar pielikumu, no kurām:

4.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 48 973,60 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi);

4.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 8 642,40 EUR (astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro un 40 centi).

Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu

5. Projekta priekšfinansējumu 12 716.00 EUR apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta. Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 651.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai pārraudzīt Projekta norises gaitu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 651.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 15.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF