Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 142

protokols Nr. 5, 10. punkts

Par grozījumiem ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas
Attīstības programmā 2014.–2020.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/6), Dome nolemj:

1. Izdarīt ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam šādu grozījumu:

1.1. aizstāt Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” h) nodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2016.–2018.gadam ar jaunu Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2016.–2018.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2016.–2018.gadam.

3. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2016.–2018.gadam izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektors.

4. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai lēmumu par aktualizētā Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2016.–2018.gadam apstiprināšanu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums:

Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2016.-2018. gadam XLSX

Informācija par ekonomisko, demogrāfisko, sociālo, vides un klimata izaicinājumu risināšanu Jūrmalā un pilsētu - lauku mijiedarbību DOCX

Integrētās teritoriju investīcijas XLSX

Integrēto teritoriju investīciju kartogrāfiskais materiāls DOC


Lejupielāde: DOC un PDF