Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 114

protokols Nr. 3, 4. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2012.gada 25.jūlija spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 3.augustā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu EUR 472,52 (Ls 332,09) apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 396,65 (Ls 278,77) un nokavējuma nauda līdz 2012.gada 25.jūlijam EUR 75,87 (Ls 53,32).

3) Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2013.gada 24.maija lēmumu tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņa saistību dzēšanas plāns, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

4) Vārds Uzvārds bankrota procedūras ietvaros veikusi maksājumus EUR 109,66 apmērā un saskaņā ar saistību dzēšanas plānu veikusi maksājumus EUR 14,22 apmērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu EUR 123,88 apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.augusta kreditoru pretenzijā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2013.gada 8.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-585 nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Aijai Lambertei t.sk. par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Ls 88,68 (EUR 126,18) apmērā par īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---) un Ls 88,13 (EUR 125,40) apmērā par īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---).

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2013.gada 1.marta lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2013.gada 11.februāra izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2013.gada 19.martā.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2013.gada 5.marta lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināts 2013.gada 11.februāra izsoles akts par nekustamā īpašuma Adrese, kadastra numurs ---, pārdošanu izsolē, kas stājies spēkā 2013.gada 26.martā.

2013.gada 8.februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-585, kurā norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav izpildīts par kopējo summu EUR 72,70 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 47,07 (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.martam) un nokavējuma nauda līdz 2016.gada 10.martam EUR 25,63.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 4.jūnija lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti saistību dzēšanas plāna 2015.gada 23.aprīļa grozījumi un izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, tajā skaitā no nekustamā īpašuma nodokļa EUR 348,64 apmērā.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšama Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.augusta kreditoru pretenzijā norādītās summas nesamaksātā daļa par zemi un ēku Adrese un Adrese, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir EUR 348,64 apmērā.

Uz 2016.gada 10.martu Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 421,34, tajā skaitā Kreditora prasījums EUR 348,64, kārtējie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā EUR 72,70, tajā skaitā pamatparāds EUR 47,07 un nokavējuma nauda EUR 25,63 par zemi un ēku Adrese un Adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 4.jūnija lēmumu lietā Nr. --- un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu un trešās daļas 2.punktu, 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese un Adrese, EUR 348,64 apmērā, tai skaitā:

1.1 par zemi Adrese – par kopējo summu EUR 105,95 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 83,10 (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.jūnijam) un nokavējuma nauda 2012.gada 25.jūlijam EUR 22,85;

1.2 par ēku Adrese – par kopējo summu EUR 66,94 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 51,72 (par laika periodu no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 30.jūnijam) un nokavējuma nauda 2012.gada 25.jūlijam EUR 15,22;

1.3 par zemi Adrese – par kopējo summu EUR 101,39 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 78,72 (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.jūnijam) un nokavējuma nauda 2012.gada 25.jūlijam EUR 22,67;

1.4 par ēku Adrese – par kopējo summu EUR 74,36 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 59,24 (par laika periodu no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 25.jūlijam) un nokavējuma nauda 2012.gada 25.jūlijam EUR 15,12.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai grozīt 2013.gada 8.februāra maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli Nr.13-585 un par to izdot Vārds Uzvārds maksāšanas paziņojumu par kārtējiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauti Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā EUR 72,70, tajā skaitā pamatparāds EUR 47,07 un nokavējuma nauda EUR 25,63 par zemi un ēku Adrese un Adrese, tai skaitā:

2.1 par zemi Adrese – par kopējo summu EUR 15,56 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 10,13 (par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.martam) un nokavējuma nauda 2016.gada 10.martam EUR 5,43;

2.2 par ēku Adrese – par kopējo summu EUR 12,16 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 7,91 (par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.martam) un nokavējuma nauda 2016.gada 10.martam EUR 4,25;

2.3 par zemi Adrese – par kopējo summu EUR 18,75 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 12,21 (par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.martam) un nokavējuma nauda 2016.gada 10.martam EUR 6,54;

2.4 par ēku Adrese – par kopējo summu EUR 26,23 apmērā, tai skaitā pamatparāds EUR 16,82 (par laika periodu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.martam) un nokavējuma nauda 2016.gada 10.martam EUR 9,41.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF