Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 109

protokols Nr. 2, 84. punkts

Par pludmales nogabala no Atbalss ielas Kauguru ielas virzienā, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BPG-Latvija ”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no Atbalss ielas Kauguru ielas virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000170101 1928 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 12.janvārim. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , kā arī 2015.gada 26.novembra Jūrmalas pilsētas informācijas biļetenā Nr.63. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemti divi pieteikumi:

Dalībnieks Nr.1 – SIA „BPG-Latvija” (reģistrācijas Nr.50103832821);

Dalībnieks Nr.2 – SIA „Promax Grupa” (reģistrācijas Nr.40103912326).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) ir noteikta 189,31 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi eiro un trīsdesmit viens cents) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Šajā lēmumā minētie divi izsoles dalībnieki saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 1.10.punktu samaksājuši drošības naudu 10% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 18,93 EUR (astoņpadsmit eiro un deviņdesmit trīs centi) katrs.

2016.gada 27.janvārī notika Pludmales nogabala nomas tiesību izsole, uz kuru reģistrējās un kurā piedalījās šajā lēmumā minētie divi izsoles dalībnieki. Izsoles rezultātā augstāko nomas maksu - 1611,31 EUR (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit eiro un trīsdesmit viens cents)_nosolīja SIA „BPG-Latvija”.

Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.punktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk- Pašvaldības īpašumu nodaļa) izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz attiecīgā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams izsoles dalībniekam SIA „BPG-Latvija” par augstāko nosolīto nomas maksu – 1611,31 EUR (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit eiro un trīsdesmit viens cents), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.7.punktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosola nākamo augstāko nomas maksu. Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.9.punktu, ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Lēmuma 2.pielikuma „ Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1., 5.7. un 5.9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/4) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās Pludmales nogabala nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1. SIA „BPG-Latvija” –1611,31 EUR (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit eiro un trīsdesmit viens cents);

1.2. SIA „Promax Grupa” – 1602,31 EUR (viens tūkstotis seši simti divi eiro un trīsdesmit viens cents).

2. Iznomāt SIA „BPG-Latvija” Pludmales nogabalu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nosolīto gada nomas maksu – 1611,31 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar Lēmumu).

3. Noteikt, ka četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas SIA „BPG-Latvija” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 1592,38 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit divi eiro un trīsdesmit astoņi centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, SIA „BPG-Latvija”, iemaksāto drošības naudu 18,93 EUR (astoņpadsmit eiro un deviņdesmit trīs centi) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

5. Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu dienu laikā pēc šī lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, SIA „BPG-Latvija”, vainas dēļ, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu izsoles dalībniekam, kurš saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību.

7. Šī lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc Pludmales nogabala nomas maksas par 2016.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Lēmumu) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.109

(protokols Nr.2, 84.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF