Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 105

protokols Nr. 2, 80. punkts

Par pludmales nogabala no Vienības prospekta līdz 7.līnijai, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no Vienības prospekta līdz 7.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101 1346 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 12.janvārim. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , kā arī 2015.gada 26.novembra Jūrmalas pilsētas informācijas biļetenā Nr.63. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemti desmit pieteikumi:

Dalībnieks Nr.1 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B 52” (reģistrācijas Nr.40003540546);

Dalībnieks Nr.2 – SIA „Restom” (reģistrācijas Nr.40103956778);

Dalībnieks Nr.3 – SIA „KAMEXS 55” (reģistrācijas Nr.40103938132);

Dalībnieks Nr.4 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ADINS” (reģistrācijas Nr.40003533578);

Dalībnieks Nr.5 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10” (reģistrācijas Nr.40003199010);

Dalībnieks Nr.6 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DĀRZU 35” (reģistrācijas Nr.40103421235);

Dalībnieks Nr.7 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JSVS” (reģistrācijas Nr.40103585824);

Dalībnieks Nr.8 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALRO” (reģistrācijas Nr.40002019360);

Dalībnieks Nr.9 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA” (reģistrācijas Nr.40003234354);

Dalībnieks Nr.10 – SIA „GOLDDUST COMPANY” (reģistrācijas Nr.40103544879).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) ir noteikta 628,60 EUR (seši simti divdesmit astoņi eiro un sešdesmit centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Šajā lēmumā minētie desmit izsoles dalībnieki saskaņā ar Lēmuma 1.10.punktu samaksājuši drošības naudu 10% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 62,86 EUR (sešdesmit divi eiro un astoņdesmit seši centi) katrs.

2016.gada 19.janvārī notika Pludmales nogabala nomas tiesību izsole, uz kuru reģistrējās un kurā piedalījās šajā lēmumā minētie desmit izsoles dalībnieki. Izsoles rezultātā augstāko nomas maksu - 15570,60 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit eiro un sešdesmit centi) - nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA”.

Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.punktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk- Pašvaldības īpašumu nodaļa) izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz attiecīgā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams izsoles dalībniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA” par augstāko nosolīto nomas maksu – 15570,60 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit eiro un sešdesmit centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.7.punktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosola nākamo augstāko nomas maksu. Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.9.punktu, ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Lēmuma 2.pielikuma „ Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1., 5.7. un 5.9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 19.janvāra sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.8-2-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās Pludmales nogabala nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B 52” – 10424,60 EUR (desmit tūkstoši četri simti divdesmit četri eiro un sešdesmit centi);

1.2. SIA „Restom” – 15539,60 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi eiro un sešdesmit centi);

1.3. SIA „KAMEXS 55” – 14237,60 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi eiro un sešdesmit centi);

1.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ADINS” – 7479,60 EUR (septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi eiro un sešdesmit centi);

1.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10” – 7975,60 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci eiro un sešdesmit centi)

1.6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DĀRZU 35” – 12005,60 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci eiro un sešdesmit centi);

1.7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JSVS” – 15446,60 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit seši eiro un sešdesmit centi);

1.8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALRO” – 10083,60 EUR (desmit tūkstoši astoņdesmit trīs eiro un sešdesmit centi);

1.9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA” – 15570,60 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti un sešdesmit centi);

1.10. SIA „GOLDDUST COMPANY” – 13989,60 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un sešdesmit centi).

2. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA” Pludmales nogabalu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nosolīto gada nomas maksu – 15570,60 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar Lēmumu).

3. Noteikt, ka četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 15507,74 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti septiņi eiro un septiņdesmit četri centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA”, iemaksāto drošības naudu 62,86 EUR (sešdesmit divi eiro un astoņdesmit seši centi) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

5. Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu dienu laikā pēc šī lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BS JŪRMALA”, vainas dēļ, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu izsoles dalībniekam, kurš saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību.

7. Šī lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Pašvaldībasu īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc Pludmales nogabala nomas maksas par 2016.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Lēmumu) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.105

(protokols Nr.2, 80.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF