Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 99

protokols Nr. 2, 74. punkts

Par pludmales nogabala no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”SAJURA INVEST”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no Viktorijas ielas līdz Konkordijas ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090101 1870 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 12.janvārim. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, kā arī 2015.gada 26.novembra Jūrmalas pilsētas informācijas biļetenā Nr.63. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemti septiņpadsmit pieteikumi:

Dalībnieks Nr.1 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAJURA INVEST” (reģistrācijas Nr.40003907526);

Dalībnieks Nr.2 – SIA “Restom” (reģistrācijas Nr.40103956778);

Dalībnieks Nr.3 – SIA “KAMEXS 55” (reģistrācijas Nr.40103938132);

Dalībnieks Nr.4 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADINS” (reģistrācijas Nr.40003533578);

Dalībnieks Nr.5 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALEKS-10” (reģistrācijas Nr.40003199010);

Dalībnieks Nr.6 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MN Group” (reģistrācijas Nr.40103663298);

Dalībnieks Nr.7 – CENTRAL BBQS LTD (reģistrācijas Nr.08312640);

Dalībnieks Nr.8 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JSVS” (reģistrācijas Nr.40103585824);

Dalībnieks Nr.9 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALRO” (reģistrācijas Nr.40002019360);

Dalībnieks Nr.10 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BS JŪRMALA” (reģistrācijas Nr.40003234354);

Dalībnieks Nr.11 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TOPS 2000” (reģistrācijas Nr.40003483239);

Dalībnieks Nr.12 – SIA “GOLDDUST COMPANY” (reģistrācijas Nr.40103544879);

Dalībnieks Nr.13 – SIA “DELTA FOOD BALTIC” (reģistrācijas Nr.40103892636);

Dalībnieks Nr.14 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SSM Grupa” (reģistrācijas Nr.40103761298);

Dalībnieks Nr.15 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “The Unit” (reģistrācijas Nr.40103890758);

Dalībnieks Nr.16 – Vārds Uzvārds (personas kods);

Dalībnieks Nr.17 – Vārds Uzvārds (personas kods).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) ir noteikta 1064,92 EUR (viens tūkstotis sešdesmit četri eiro un deviņdesmit divi centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Šajā lēmumā minētie septiņpadsmit izsoles dalībnieki saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 1.10.punktu samaksājuši drošības naudu 10% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 106,49 EUR (viens simts seši eiro un četrdesmit deviņi centi) katrs.

2016.gada 27.janvārī notika Pludmales nogabala nomas tiesību izsole, uz kuru reģistrējās un kurā piedalījās šajā lēmumā minētie četrpadsmit izsoles dalībnieki, bet Dalībnieki Nr.7, Nr.13 un Nr.17. uz Pludmales nogabala izsoli neieradās. Izsoles rezultātā augstāko nomas maksu - 20621,92 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti divdesmit viens eiro un deviņdesmit divi centi) nosolīja SIA “KAMEXS 55”.

Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.punktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk- Pašvaldības īpašumu nodaļa) izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz attiecīgā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams izsoles dalībniekam SIA “KAMEXS 55” par augstāko nosolīto nomas maksu – 20621,92 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti divdesmit viens eiro un deviņdesmit divi centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. SIA “KAMEXS 55” 2016.gada 18.februārī Jūrmalas pilsētas domē iesniedza iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.1-37/2288) ar atteikumu nomāt Pludmales nogabalu.

Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.7.punktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosola nākamo augstāko nomas maksu. Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.9.punktu, ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā. Ņemot vērā minēto, nomas līguma slēgšana jāpiedāvā nākamās augstākās nomas maksas nosolītājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SAJURA INVEST” ar tā nosolīto nomas maksu – 20568,92 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro un deviņdesmit divi centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Lēmuma 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1., 5.7. un 5.9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.8-2-4/4) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās Pludmales nogabala nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAJURA INVEST” –20568,92 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro un deviņdesmit divi centi);

1.2. SIA “Restom” – 19667,92 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi eiro un deviņdesmit divi centi);

1.3. SIA “KAMEXS 55” – 20621,92 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti divdesmit viens eiro un deviņdesmit divi centi);

1.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADINS” – 11982,92 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi eiro un deviņdesmit divi centi);

1.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALEKS-10” – 10286,92 EUR (desmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši eiro un deviņdesmit divi centi);

1.6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MN Group” –14950,92 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro un deviņdesmit divi centi);

1.7. CENTRAL BBQS LTD – izsolē nepiedalījās;

1.8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JSVS” – 13996,92 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši eiro un deviņdesmit divi centi);

1.9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALRO” – 10657,92 EUR (desmit tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi eiro un deviņdesmit divi centi);

1.10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BS JŪRMALA” – 16593,92 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs eiro un deviņdesmit divi centi);

1.11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TOPS 2000” – 13996,92 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši eiro un deviņdesmit divi centi);

1.12. SIA “GOLDDUST COMPANY” – 12989,92 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un deviņdesmit divi centi);

1.13. SIA “DELTA FOOD BALTIC” – izsolē nepiedalījās;

1.14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SSM Grupa” – 19455,92 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci eiro un deviņdesmit divi centi);

1.15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “The Unit” – 19826,92 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši eiro un deviņdesmit divi centi);

1.16. Vārds Uzvārds – 11982,92 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi centi un deviņdesmit divi centi);

1.17. Vārds Uzvārds – izsolē nepiedalījās.

2. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SAJURA INVEST” Pludmales nogabalu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nosolīto gada nomas maksu – 20568,92 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar Lēmumu).

3. Noteikt, ka četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SAJURA INVEST” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 20462,43 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit divi eiro un četrdesmit trīs centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAJURA INVEST”, iemaksāto drošības naudu 106,49 EUR (viens simts seši eiro un četrdesmit deviņi centi) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

5. Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu dienu laikā pēc šī lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SAJURA INVEST”, vainas dēļ, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu izsoles dalībniekam, kurš saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību.

7. Šī lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Pašvaldību īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc Pludmales nogabala nomas maksas par 2016.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Lēmumu) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.99

(protokols Nr.2, 74.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF