Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 96

protokols Nr. 2, 71. punkts

Par pludmales nogabala no Ainažu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums), Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no Ainažu ielas līdz Alūksnes ielai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000080101 2237 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 12.janvārim. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , kā arī Jūrmalas pilsētas informācijas 2015.gada 26.novembra biļetenā Nr.63. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemts viens pieteikums no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALEKS-10” (reģistrācijas numurs 40003199010).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu „ Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – 2.pielikums) ir noteikta 1044,70 EUR (viens tūkstotis četrdesmit četri eiro un septiņdesmit centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Vienīgais izsoles dalībnieks saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 1.10.punktu samaksājis drošības naudu 10% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 104,47 EUR (viens simts četri eiro un četrdesmit septiņi centi).

Lēmuma 2.pielikuma 2.1.punkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsole nenotiek un Pludmales nogabals tiek iznomāts vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par sākumcenu. Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.punktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz attiecīgā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams vienīgajam izsoles dalībniekam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ ALEKS-10” par izsoles sākumcenu 1044,70 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumu Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”, Lēmuma 2.pielikuma 5.1., 5.7. un 5.9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 19.janvāra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 8-2-4/3) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ ALEKS-10” Pludmales nogabalu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nomas maksu 1044,70 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar Lēmumu).

2. Noteikt, ka četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ ALEKS-10” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu 940,23 EUR (deviņi simti četrdesmit eiro un divdesmit trīs centi) un pievienotās vērtības nodoklis, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ ALEKS-10” iemaksāto drošības naudu 104,47 EUR (viens simts četri eiro un 47 centi) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc šī lēmuma 2.punktā minētā maksājuma veikšanas, organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

5. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.96

(protokols Nr.2, 71.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF