Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 95

protokols Nr. 2, 70. punkts

Par pludmales nogabala no Parka ielas Gončarova ielas virzienā, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „The Unit”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.483 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību no 2016.gada izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no Parka ielas Gončarova ielas virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000100101 2146 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 12.janvārim. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , kā arī 2015.gada 26.novembra Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā Nr.63. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemti pieci pieteikumi:

Dalībnieks Nr.1 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EDPO” (reģistrācijas Nr.40103957468);

Dalībnieks Nr.2 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10” (reģistrācijas Nr.4003199010);

Dalībnieks Nr.3 – Vārds Uzvārds (personas kods);

Dalībnieks Nr.4 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „The Unit” (reģistrācijas Nr.40103890758);

Dalībnieks Nr.5 – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SSM Grupa” (reģistrācijas Nr.40103761298).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar Lēmumu noteikta 562,42 EUR (pieci simti sešdesmit divi euro un četrdesmit divi centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Šajā lēmumā minētie pieci izsoles dalībnieki saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 1.10.punktu (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) samaksājuši drošības naudu 10% apmērā no Pludmales nogabala izsoles sākumcenas, tas ir, 56,24 EUR (piecdesmit seši euro un divdesmit četri centi).

2016.gada 27.janvārī notika Pludmales nogabala nomas tiesību izsole, uz kuru reģistrējās un kurā piedalījās šajā lēmumā minētie pieci izsoles dalībnieki. Izsoles rezultātā augstāko nomas maksu - 8850,42 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un četrdesmit divi centi) nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „The Unit”.

Atbilstoši Lēmuma 2.pielikuma 5.1.punktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk- Pašvaldības īpašumu nodaļa) izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par pludmales nogabalu iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem, nosakot, ka nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz attiecīgā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoļu uzvarētāju apstiprināšanu pieņemšanas. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams izsoles dalībniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „The Unit” par augstāko nosolīto nomas maksu – 8850,42 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un četrdesmit divi centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.7.punktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosola nākamo augstāko nomas maksu. Saskaņā ar Lēmuma 2.pielikuma 5.9.punktu, ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Lēmuma 2.pielikuma „ Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1., 5.7. un 5.9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.8-2-4/4) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās Pludmales nogabala nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EDPO” – 7478,42 EUR (septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro un četrdesmit divi centi);

1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALEKS-10” – 5042,42 EUR (pieci tūkstoši četrdesmit divi euro un četrdesmit divi centi);

1.3. Vārds Uzvārds – 8822,42 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro un četrdesmit divi centi);

1.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „The Unit” – 8850,42 (astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un četrdesmit divi centi);

1.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SSM Grupa” – 7702,42 (septiņi tūkstoši septiņi simti divi euro un četrdesmit divi centi).

2. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „The Unit” Pludmales nogabalu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) uz termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim par nosolīto gada nomas maksu – 8850,42 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar Lēmumu).

3. Noteikt, ka četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „The Unit” jāsamaksā atlikusī Pludmales nogabala nomas maksas daļa par pirmo nomas gadu, 8794,18 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un astoņpadsmit centi) un pievienotās vērtības nodoklis, kas aprēķināms no pilnas gada nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „The Unit”, iemaksāto drošības naudu 56,24 EUR (piecdesmit seši euro un divdesmit četri centi) apmērā Pludmales nogabala nomas maksā par 2016.gadu.

5. Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu dienu laikā pēc šī lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „The Unit”, vainas dēļ, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu izsoles dalībniekam, kurš saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību.

7. Šī lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Pašvaldību īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc Pludmales nogabala nomas maksas par 2016.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Lēmumu) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.95

(protokols Nr.2, 70.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF