Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 88

protokols Nr. 2, 63. punkts

Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 12.novembrī pieņēma lēmumu Nr.484 „Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums) ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Vikingu ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1810, kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1810, kopējā platība 988 m2 un viendzīvokļa dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 002 1810 002, ar kopējo platību 62,60 m2 (turpmāk - nekustamais īpašums) un apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 63 000,00 EUR apmērā un izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).

Nekustamā īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza viens pretendents – Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka pieteikums reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 15.decembrī lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/5395-P.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas paaugstināta par vienu soli saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.13.apakšpunktu (Izsoles solis noteikts – 4 410,00 EUR).

Nekustamā īpašuma 2016.gada 6.janvāra izsolē, nosolot vienu soli, izsoles dalībnieks piekrita iegādāties nekustamo īpašumu par 67 410,00 EUR (sešdesmit septiņiem tūkstoši četri simti desmit euro). Izsoles dalībnieks līdz izsolei samaksāja nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 6 300,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro) apmērā.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktu, izsoles uzvarētājam jāiemaksā pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas, kas noteikta 61 110,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis viens simts desmit euro) apmērā.

Izsoles uzvarētāja - Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 2.februārī veica nekustamā īpašuma atlikušo pirkuma maksas daļas samaksu, 61 110,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis viens simts desmit euro) apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu apstiprināmi izsoles rezultāti.

Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunkts nosaka, ka Jūrmalas pilsētas dome nekustamā īpašuma izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktā maksājuma saņemšanas.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.5.apakšpunktu nekustamā īpašuma pirkuma līgums izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē. Savukārt atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11.apakšpunktam pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgums. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums apstiprināts kā Izsoles noteikumu pielikums.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.484 „Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 2.2., 5.1.,5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016.gada 6.janvāra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8.2-58/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1810, izsoles, kas notika 2016.gada 6.janvārī, rezultātus.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Vikingu ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1810, pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju - Vārds Uzvārds, personas kods, atbilstoši izsoles noteikumu 5.5. apakšpunktam un 5.11.apakšpunktam.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Vārds Uzvārds, personas kods, vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF