Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 87

protokols Nr. 2, 62. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā
daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome ar 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.558 “Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem” (turpmāk – Lēmums) nolēma iznomāt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1510, daļu, kas sastāv no zemesgabala daļas 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005) telpu Nr.7 - 19,9 m2 platībā (turpmāk – Nekustamā īpašuma daļa) uz 10 (desmit) gadiem piedzīvojumu parka izveidei un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai un apstiprināja nomas tiesību izsoles (turpmāk – Izsoles) nolikumu.

Paziņojumā par Nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu norādītajā termiņā saņemti un Jūrmalas pilsētas domē reģistrēti trīs pieteikumi uz Nekustamā īpašuma daļas nomas tiesību izsoli. Pieteikumus iesniedza trīs pretendenti - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kaķītis”, slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns” un SIA “CSS-Alpine”.

Atbilstoši Izsoles nolikuma 7.punktam Nekustamā īpašuma daļas nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) noteikta 1381,02 EUR mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis saskaņā ar Izsoles nolikuma 69.punktu tika noteikts – 50 EUR. Atbilstoši Izsoles nolikuma 37.punktam Pretendenti samaksāja dalības maksu 300 EUR. Atbilstoši Lēmuma 1.pielikuma 58.punktam, Pretendenti samaksāja drošības naudu 1500 EUR, kas atbilstoši Izsoles nolikuma 60.punktam izsoles uzvarētājam netiek atmaksāta un tiek ieskaitīta Nekustamā īpašuma daļas nomas maksā.

Nekustamā īpašuma daļas nomas tiesību izsole notika 2016.gada 29.janvārī un tajā tika reģistrēts viens pretendents - SIA “CSS-Alpine”. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kaķītis” un slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns”, SIA pārstāvji uz izsoli neieradās.

Ievērojot Izsoles nolikuma IV sadaļu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija, kas izveidota ar 2010.gada 5.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.568 “Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”, 2016.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.1, nolēma atzīt par izsoles uzvarētāju SIA “CSS- Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmuma Nr.558 “Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem” 1.pielikuma - Izsoles nolikuma 75.punktu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/5), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra atzinumu (Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1510 daļas, kas sastāv no zemesgabala daļām 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005, telpas Nr.7 - 19,9 m2 platībā, izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “CSS- Alpine”, reģistrācijas Nr. 40003740270.

2. Noslēgt līgumu ar SIA “CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1510 daļas, kas sastāv no zemesgabala daļām 16113 m2 platībā un kafejnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005, telpas Nr.7 - 19,9 m2 platībā, nomu uz desmit gadiem piedzīvojumu parka izveidei un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai. Noteikt, ka nomas maksa par Nekustamā īpašuma daļu:

2.1. laika periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim ir 1431,02 EUR mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli;

2.2. laika periodā no 1.novembra līdz 30.aprīlim ir 148,10 EUR mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt nekustamā īpašuma daļas nomas maksā SIA “CSS-Alpine”, reģistrācijas Nr.40003740270, iemaksāto drošības naudu 1500 EUR apmērā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas organizēt lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma daļas nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.558 “Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas iznomāšanas noteikumiem”) noslēgšanu.

5. Ja Nekustamā īpašuma daļas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF