Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 85

protokols Nr. 2, 60. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā,
kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998. gada 14. augusta lēmumu Nr.1429 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5” izveidots zemesgabals Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ar kopējo platību 980 m2 ēkas lit.001 un garāžu uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, ar kopējo platību 980 m2 (turpmāk-zemesgabals) 2011.gada 31.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489196. Šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā ir zemesgabala 928/980 domājamās daļas. Uz zemesgabala atrodas 11 garāžas un dispečeru punkts (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4907 001 001).

Zemesgabala lietošanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūve (1104) 286 m2 platībā un ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201)– 694 m2 platībā.

Pašvaldības kopīpašumā esošo dzīvojamo māju reālās sadales komisijā 2011. gada 11. oktobrī (protokols Nr.2) nolemts dispečerpunkta uzturēšanai piesaistīt zemesgabala daļu 465 m2 platībā, 11 garāžas ēku uzturēšanai piesaistīt zemesgabala daļu 286 m2 platībā un noteikt koplietošanas ceļu 229 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 007 (turpmāk – garāža) nostiprinātas Vārds Uzvārds (personas kods) 2010. gada 19. augustā Jūrmalas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000479563.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk- Dome) 2010. gada 21. oktobra lēmumu Nr.719 “Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Vārds Uzvārds”, 2010. gada 7. decembrī Dome noslēdza zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/872 ar Vārds Uzvārds par zemesgabala daļas nodošanu nomā garāžas uzturēšanai. Saskaņā ar 2015. gada 15. septembrī noslēgto vienošanos Nr.1.2-16.3/1383 par grozījumiem noslēgtajā zemes nomas līgumā, nomas līguma termiņš noteikts līdz 2025. gada 11. maijam.

2015. gada 14. septembrī saņemts Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/3878-L) par zemesgabala 26/980 domājamo daļu atsavināšanu.

Ievērojot to, ka zemesgabals ir apgrūtināts ar privātpersonu īpašumā esošajām garāžas ēkām, zemesgabala 26/980 domājamās daļas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, Dome ar 2015. gada 26. marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabala 26/980 domājamās daļas iekļautas atsavināmo īpašumu sarakstā (domes lēmuma 2.pielikums, 18.punkts).

Vārds Uzvārds , kā garāžas īpašniekam ir tiesības ierosināt atsavināt zemesgabala 26/980 domājamās daļas, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - likums) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Saskaņā ar likuma 5.panta piekto daļu lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu jānosaka atsavināšanas veids. Likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikts, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Saskaņā ar likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu - pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

No minētā izriet, ka zemesgabala 26/980 domājamās daļas var tikt atsavinātas tikai garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 007 īpašniekam – Vārds Uzvārds, pārdodot par brīvu cenu.

Domes izvēlēta vērtētāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” (reģistrācijas Nr.40003650352) 2015. gada 19. janvāra novērtējumā un 2015. gada 6. novembra atzinumā zemesgabala 1 kv. m tirgus vērtība 2015.gada 6.novembrī noteikta 20,90 EUR apmērā. Zemesgabala 26/980 domājamo daļu tirgus vērtība – 543,40 EUR.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem visa zemesgabala kadastrālā vērtība 2016. gada 1. janvārī ir noteikta 7556,00 EUR apmērā, zemesgabala 26/980 domājamo daļu kadastrālā vērtība 200,46 EUR apmērā.

Likuma 44.1panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu.

Savukārt likuma 44.1panta otrajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:

1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;

2) samaksāt visu pirkuma maksu vai — nomaksas pirkuma līguma gadījumā — avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.

Ņemot vērā minēto, Vārds Uzvārds nosūtāms atsavināšanas paziņojums ar likuma normās noteikto informāciju.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1 panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 26. marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016. gada 2. februāra sēdes lēmumu Nr.8 (protokola Nr.8.2-58/2), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016. gada 10. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4907, 26/980 domājamās daļas, tās pārdodot par brīvu cenu garāžas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 007 īpašniekam Vārds Uzvārds (personas kods).

2. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu, nosacīto cenu 543,40 EUR (pieci simti četrdesmit trīs euro un 40 centi).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā nosūtīt Vārds Uzvārds (personas kods) atsavināšanas paziņojumu (saskaņā ar 1.pielikumu) ar piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un veikt pirkuma maksas samaksu pilnā apmērā.

4. Ja Vārds Uzvārds (personas kods) kā pirmpirkuma tiesīgā persona lēmuma 3.punktā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu pirkuma līgumu par nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā pirkuma maksu 2.punktā noteiktajā apmērā, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā nodrošināt apbūvētā zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu, pirkuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma projektu lēmuma 2.pielikumā).

5. Vārds Uzvārds (personas kods) pirkuma maksa par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu, pirkumu jāveic četru mēnešu laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.85

(protokols Nr.2, 60.punkts)

Apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Jelgavas iela 5, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 007 4907

1.3.

Objekta sastāvs

Apbūvēta zemesgabala 26/980 domājamās daļas

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2011.gada 31.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489196.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Uz zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, atrodas 11 garāžas un dispečeru punkts (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4907 001 001)

1.6.

Lēmums par atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ________ lēmums Nr.___

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Nomnieks

Vārds Uzvārds (personas kods)

2.2.

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums/termiņš/

nomnieks

2010.gada 7.decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/872 ar Vārds Uzvārds par zemesgabala daļas iznomāšanu garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 007 uzturēšanai. Saskaņā ar 2015.gada 15.septembrī noslēgto vienošanos Nr.1.2-16.3/1383 par grozījumiem noslēgtajā zemes nomas līgumā, nomas līguma termiņš noteikts līdz 2025.gada 11.maijam.

2.3.

Īpašuma tiesības uz apbūvi nostiprinātas zemesgrāmatā

2010.gada 19.augustā īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 007 nostiprinātas Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000479563200.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi,

maksāšanas līdzekļi un samaksas termiņi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

543,40 EUR (pieci simti četrdesmit trīs euro un 40 centi)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu

šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktā minētie nosacījumi

3.4.

Objekta pirkuma maksa

543,40 EUR (pieci simti četrdesmit trīs euro un 40 centi)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2016.gada ______ lēmumu Nr. “__________________” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un 5 darba dienu laikā nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad nomnieks ar savu parakstu apliecinājis, ka šo Paziņojumu saņēmis.

4.2. Nomniekam kā pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu, kā arī Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā četru mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome ar Domes lēmumu atzīst Personu par Objekta pircēju ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. nav neizpildītu saistību, kas izriet no Objekta nomas līguma;

4.5.3. tiesā nav celta prasība par Objekta nomas līguma izbeigšanu;

4.5.4. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Līdz Objekta īpašuma tiesību iegūšanas brīdim – Objekta pirkuma līguma noslēgšanai Persona maksā nomas maksu un citus maksājumus par Objektu saskaņā ar noslēgto Objekta nomas līgumu.

4.8. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas.

4.9. Ja Persona 4.8.apakšpunktā noteiktajā termiņā nevar parakstīt Objekta pirkuma līgumu un rakstiski lūdz šī termiņa pagarināšanu, norādot attaisnojošus kavējuma iemeslus, Dome ar lēmumu var pagarināt termiņu Objekta pirkuma līguma parakstīšanai.

4.10. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpj Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, ar Personu netiek slēgts Objekta pirkuma līgums.

4.11. Ja netiek noslēgts Objekta pirkuma līgums Paziņojuma 4.10.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Personai ir tiesības turpināt Objekta nomas attiecības.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu persona iegūst ar pirkuma līguma parakstīšanas brīdi. Personas pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Personas īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Noslēgt zemesgabala lietošanas tiesību sadales kārtību atbilstoši platībai kāda paredzēta garāžas ēkas uzturēšanai.

5.3. Pēc Objekta pirkuma līguma parakstīšanas Personai ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kopīpašuma pārvaldīšanu proporcionāli viņa īpašumā esošās kopīpašuma domājamās daļas lielumam.

5.4. Persona apņemas ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Objekta pirkuma līguma parakstīšanas iesaistīties zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kopīpašuma pārvaldīšanā, vienojoties ar pārējiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.

6. Pielikumi

6.1.  Pielikums Nr.1 – Apliecinājuma veidlapa.

6.2. Pielikums Nr.2 – Jūrmalas pilsētas domei iesniedzamo dokumentu saraksts.

6.3. Pielikums Nr.3 – Zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 4907) sadalījuma plāns atbilstoši platībai kāda paredzēta garāžas ēkas uzturēšanai.


1.PIELIKUMS

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,_____________________________________________________________apliecinu,

(vārds un uzvārds)

ka vēlos pirkt apbūvētu zemesgabalu vai tā domājamo daļu (vajadzīgo pasvītrot):

_______________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

_______________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Norēķini par nekustamo īpašumu veicami ar tūlītēju samaksu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Par sevi sniedzu šādas ziņas:

Pase: _________ Nr._______________, izdota ______.gada ___.__________________

_______________________________________________________________________

(institūcija, kas izdevusi pasi/ pases derīguma termiņš)

Deklarētā adrese:__________________________________________________________

Faktiskā adrese:_________________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:___________________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei kā sistēmas pārzinim un personas datu operatoram apstrādāt manus personas datus, t.sk. sensitīvos datus un personas identifikācijas kodus, ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.PIELIKUMS

1. Iesniedzamo dokumentu saraksts

1.1. Personas vai tā pilnvarotās personas pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

1.2. Pilnvara, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms;

1.3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojumā norādītās pirkuma maksas samaksu (3.4.apakšpunkts).

2. Prasības iesniedzamajiem dokumentiem:

2.1. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt oriģināliem, izņemot tos, kas minēti šī 2.pielikuma 1.1.punktā;

2.2. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt to personu parakstītiem, kas ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar likumiem, statūtiem, līgumiem un citiem tiesību aktiem;

2.3. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.85

(protokols Nr.2, 60.punkts)

APBŪVĒTA ZEMESGABALA DOMĀJAMO DAĻU

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2016.gada___._______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem a href="/docs/h10/s/h10s006.htm">Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu, atsavināšanu” saskaņā ar kuru tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 007 4907), kura kopējā platība ir 980 m2, 26/980 domājamas daļas (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 domājamo daļu, atsavināšanu”, ar kuru apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un atsavināšanas paziņojums;

1.3. Īpašuma tiesības uz garāžas ēku, kadastra apzīmējums 1300 007 4907, nostiprinātas 2010.gada 19.augustā PIRCĒJAM Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000479563;

1.4. Starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU 2010.gada 7.decembrī noslēgts zemes daļas nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/872.

1.5. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves) var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

1.6. Īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2011.gada 31.martā  Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumos Nr.100000489196 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

1.7. PĀRDEVĒJS ar 2016.gada _________ lēmumu Nr.____ “_____________” apstiprināja OBJEKTA nosacīto cenu _________________________________.

1.8. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________;

1.9. OBJEKTS tiek atsavināts ar atsavināšanas paziņojumu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, 26/980 (divdesmit sešas deviņsimt astoņdesmit) domājamās daļas.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādu maksājumu - OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____, saskaņā ar OBJEKTA atsavināšanas paziņojuma 3.4.apakšpunktu.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

4.5. PIRCĒJAM jānoslēdz zemesgabala lietošanas tiesību sadales līgums atbilstoši platībai kāda paredzēta garāžas ēkas uzturēšanai.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (1.pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. Ar Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienu izbeidzas 2010.gada 7.decembrī starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/872.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS sagatavots uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģ. Nr.90000056357

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

____________________

____________


Pielikums

2016.gada _____________

Apbūvēta zemesgabala domājamo daļu

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2016.gada __ __________ noslēgto apbūvēta zemesgabala domājamo daļu pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsēta dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā valdījumā un īpašumā apbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4907, 26/980 domājamās daļas.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ________________________
Gatis Truksnis ________________________
adrese: ________________________
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF