Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 83

protokols Nr. 2, 58. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31, k-16,
Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5900-4 2010. gada 19. augustā īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas uz dzīvokļa īpašumu Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2, un kopīpašuma 5258/216517 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.4).

5– stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, atrodas uz zemesgabala Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 020 0806), kopējā platība 1581 m2 (turpmāk – zemesgabals), uz kuru īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6240 nostiprinātas Vārds Uzvārds 5/16 domājamo daļu apmērā, Vārds Uzvārds 3/8 domājamo daļu apmērā un Vārds Uzvārds 5/16 domājamo daļu apmērā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2000. gada 20. janvāra lēmumu Nr.22 “Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai” nodota privatizācijai.

Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā atrodas dzīvokļa īpašums Nr.4, ir privatizēti 46 dzīvokļu īpašumi un pašvaldības īpašumā palikuši 8 dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.4, Nr.6, Nr.10, Nr.16, Nr.20, Nr.34 un Nr.36. Septiņi (7) pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi ir izīrēti, bet dzīvoklī Nr.4 nav deklarētu personu un nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar Domes 2013. gada 3. maija rīkojumu Nr.1.1.-14/177 izveidotā komisija (turpmāk-komisija), apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.4, konstatēja, ka dzīvoklis ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tajā jāiegulda lieli finanšu līdzekļi, lai tas būtu derīgs dzīvošanai. Komisija atzina, ka dzīvoklis Nr.4 ir dzīvošanai nederīgs, kā arī nolēma neveikt dzīvoklī remonta darbus un ieteica to atsavināt (2014. gada 16. septembra protokols Nr.8.1-4-1/17).

2014. gada 30. oktobrī sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Infinitum”, vienotais reģistrācijas Nr.40003588608, sertificēts būvinženieris Uldis Šulcs, LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-4892, veica dzīvokļa īpašuma Nr.4 tehniskā stāvokļa apsekošanu. Saskaņā ar slēdzienu dzīvokļa īpašuma Nr.4 tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, kurā norādīts, ka tas neatbilst sanitārajām un ugunsdrošības prasībām, zem dzīvojamās istabas grīdas izbūvēts koplietošanas komunikāciju tunelis un pašreizējā tehniskajā stāvoklī dzīvoklis Nr.4 nav dzīvošanai derīgs.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Līdz ar to Domes Īpašumu pārvalde nav tiesīga dzīvokļa īpašumu Nr.4 piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, tāpēc dzīvokļa īpašums nododams atsavināšanai.

Finanšu ministrija 2015. gada 9. oktobra vēstulē Nr.7-2-01/5377 par dzīvošanai nederīgo dzīvokļu atsavināšanu, norādīja, ka katrs gadījums jāizvērtē individuāli. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015. gada 4. oktobra vēstulē Nr.17.18-1e/8156 norādīja, ka, veicot situācijas izpēti un ņemot vērā to, ka pašvaldība savu budžetu veido patstāvīgi, pašvaldība var izvēlēties, vai remontēt dzīvošanai nederīgus dzīvokļus, vai, ja šāds risinājums ir apgrūtinošs, šādus dzīvokļus atsavināt.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem dzīvokļa īpašuma Nr.4 kadastrālā vērtība 2016. gada 1. janvārī noteikta 8757,00 EUR apmērā. Saskaņā ar Centralizētās grāmatvedības datiem dzīvokļa īpašuma atlikusī bilances vērtība 2016. gada 1. janvāri ir 5073,09 EUR apmērā. Dzīvokļa īpašuma Nr.4 apsaimniekošanas maksa mēnesī ir 45,11 EUR.

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” 2015.gada 30.oktobra vēstulē Nr.20-4-3.14/3898 informē, ka dzīvokļa Nr.4 bijušā īrnieka parāds par gāzi 504,38 EUR apmērā izveidojies laika periodā no 22.02.1996. līdz 08.08.2014. Dabas gāzes padeve pārtraukta 20.11.2012. Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” 14.05.2014. nosūtīja pretenziju bijušajam īrniekam par parādu un 27.04.2015. iesniedza prasības pieteikumu pirmās instances tiesā.

Saskaņā ar Domes Būvniecības projektu vadības nodaļas aprēķinu orientējošās dzīvokļa Nr.4 remonta darbu izmaksas varētu būt ne mazāk kā 10 000 EUR.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.4 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu. Domes Īpašumu pārvalde uzskata, ka konkrētajā situācijā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā neizīrēto dzīvokli Nr.4, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Domes izvēlētā vērtētāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr.40003650352, 2015. gada 27. augusta novērtējumu dzīvokļa īpašuma Nr.4 tirgus vērtība noteikta 13 600 EUR apmērā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2016.gada 2.februāra sēde (protokola Nr.8.2-58/2) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 pirmās izsoles organizēšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu un ieteica noteikt pirmās izsoles sākumcenu 13 600 EUR apmērā, izsoles soli – 952 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR apmērā.

Ievērojot to, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, dzīvokļa īpašums ir atsavināms. Atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Minētais nozīmē, ka dzīvokļa īpašums Nr.4 atsavināms izsolē.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2016. gada 2. februāra sēdes lēmumu Nr.5 (protokola Nr.8.2-58/2) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016. gada 10. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, dzīvokļa īpašumu Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2, un kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2, un kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 13 600 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti euro) apmērā;

2.2. izsoles soli – 952 EUR (deviņi simti piecdesmit divi euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m,2 un kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, pārdošanu izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas rīkot dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, izsoli.

6. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, izsole saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem, apstiprinot dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens izsoles dalībnieks.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.83

(protokols Nr.2, 58.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 900 4552,

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome rīko pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2 un kopīpašuma 5258/216517 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (turpmāk – Objekts) izsoli pircēja noteikšanai saskaņā ar Civillikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

1.2. Ziņas par Objektu:

1.2.1. adrese – Talsu šoseja 31 k-16 dz.Nr.4, Jūrmala;

1.2.2. kadastra numurs – 1300 900 4552;

1.2.3. Objekts sastāv no:

1.2.3.1. dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,58 m2;

1.2.3.2. kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas;

1.2.4. Īpašuma tiesības uz Objektu 2010. gada 19. augustā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5900-4;

1.2.5. Dzīvojamās mājas Talsu šosejā 31 k-16 pārvaldnieks ir SIA “Jūrmalas namsaimnieks”;

1.2.6. Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informēja, ka ir iesniegts prasības pieteikums pirmās instances tiesā, dzīvokļa Nr.4 gāzes parāds akciju sabiedrībai “Latvijas Gāze” ir 504,38 EUR. Dabas gāzes padeve dzīvoklim Nr.4 pārtraukta 20.11.2012. (Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2015. gada 30. oktobra vēstule Nr.20-4-3.14/3898).

1.3. Objekta nosacītā cena – izsoles sākumcena (turpmāk – Sākumcena) ir 13 600 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti euro) apmērā.

1.4. Objekta izsoles reģistrācijas maksa ir 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

1.5. Objekta atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu.

1.6. Objekta pārdošanu izsolē organizē Jūrmalas pilsētas dome. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles dienas publicē sludinājumu par izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, kā arī ievieto sludinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv.

1.7. Pretendentu pieteikšanās termiņš uz Objekta izsoli noteikts sludinājumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

2. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Ja Noteikumu 1.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteiksies vismaz viens izsoles dalībnieks, Objekta izsole notiks Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.

2.2. Ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu soli no Sākumcenas, saskaņā ar Noteikumu 4.13.apakšpunktu.

2.3. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – Komisija).

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pretendentam personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību sludinājumā noteiktajā termiņā Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu.

3.3. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.3.1. Latvijā reģistrētām juridiskām personām un ārvalstu juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām:

3.3.1.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem. Pieteikumā saziņai jānorāda e-pasta adrese un kontakttālrunis;

3.3.1.2. attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta iegādi;

3.3.1.3. spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

3.3.1.4. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.5. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.6. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.3.2. Fiziskām personām:

3.3.2.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem. Pieteikumā saziņai jānorāda e-pasta adrese un kontakttālrunis;

3.3.2.2. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.4. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.5. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.5.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.5.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.6. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.7. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domē iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.8. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem.

3.9. Izsoles pretendentiem līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam termiņam jāsamaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.9.1. Objekta nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles Sākumcenas, tas ir 1360 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro) apmērā, ar mērķi „Dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.9.2. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā ar mērķi „Dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”.

3.10. Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteiktā izsoles reģistrācijas maksa un noteiktais Objekta nodrošinājums uzskatāms par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 3.9.apakšpunktā norādītajā bankas norēķinu kontā līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam termiņam.

3.11. Komisija apstiprina to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, proti, tās ir iesniegušas Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” norādītajā termiņā, pārskaitījušas Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu un noteikto Objekta nodrošinājumu, (turpmāk – Dalībnieki).

3.12. Izsoles dalībnieku sarakstu (turpmāk – Dalībnieku saraksts) sastāda Komisija. Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, norāda ziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikumu, ja tāds saņemts, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.13. Izsoles Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ieraksta šādas ziņas:

3.13.1. Dalībnieka reģistrācijas numuru;

3.13.2. Dalībnieka vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu;

3.13.3. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.4. juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.5. iemaksātās izsoles reģistrācijas maksas un Objekta nodrošinājuma apmēru;

3.13.6. izsolāmā Objekta adresi un kadastra numuru;

3.13.7. izsoles vietu un laiku;

3.13.8. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas vietu un datumu;

un to paraksta izsoles vadītājs, norādot savu amatu un vārdu un uzvārdu.

3.14. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas žurnālu, norādot šādas ziņas par Dalībnieku, kas ir ieradies uz izsoli:

3.14.1. izsolāmo Objektu;

3.14.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.14.3. Dalībnieka – juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.14.4. Dalībnieka – fiziskas personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.6. Dalībnieka juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.7. Dalībnieka adresi.

3.15. Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numurus piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki Jūrmalas pilsētas domē iesnieguši rakstisku pieteikumu par Objekta pirkšanu.

3.16. Komisija, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt Objekta pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.

3.17. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

3.18. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta dokumentiem, kuri raksturo Objekta tehniskos rādītājus un ir Jūrmalas pilsētas domes rīcībā, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Objektu.

4. Izsoles norise

4.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no Komisijas sastāva. Izsoli vada Komisijas vadītājs vai tā noteikts Komisijas loceklis.

4.2. Pirms izsoles atklāšanas Dalībnieks uzrāda Dalībnieka reģistrācijas apliecību.

4.3. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas. tiek izsniegta Dalībnieka solīšanas karte ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas apliecību numuru secībai.

4.4. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.5. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.6. Dalībnieki pirms izsoles paraksta Noteikumus.

4.7. Izsoles gaita tiek protokolēta.

4.8. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta solīšana.

4.9. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tad izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

4.10. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

4.11. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad izsole atzīstama par nenotikušu.

4.12. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc pārdodamā Objekta adresi un īpašuma sastāvu, paziņo tā Sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.13. Izsoles solis tiek noteikts 952 EUR apmērā (deviņi simti piecdesmit divi euro).  Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.

4.14. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Noteikumu 4.13.apakšpunktā noteikto Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Objekta īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.15. Dalībnieku solītās cenas izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un tas tiek ierakstīts izsoles protokolā, kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.16. Katrs izsoles Dalībnieks apstiprina ar parakstu Dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā, par to tiek izdarīta atzīme.

4.17. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem nepiedāvā solīt, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts priekšpēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar savu parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju.

4.18. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Objekts ir pārdots Dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.19. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.20. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš atteicies pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.21. Ja iestājas Noteikumu 4.20.apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.22. Izsoles protokolu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.23. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izrakstu no izsoles protokola, kurā norādīta Objekta nosolītās cenas un Noteikumu 3.9.apakšpunktā samaksātā Objekta nodrošinājuma starpība, un tās apmaksas termiņš. Izrakstu no protokola apliecina Komisija.

4.24. Izsoles vadītājs ir tiesīgs pārtraukt izsoles gaitu ne ilgāk kā uz piecām darbadienām, ja nosolītā summa par Objektu pieckārtīgi pārsniedz izsoles sākumcenu, un noteikt Izsoles dalībniekiem, kas turpina solīšanu, samaksāt drošības naudu Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, kas norādīts Noteikumu 3.9.punktā, 10% apmērā no katra nosolītās cenas. Izsoles gaita šajā punktā minētajā gadījumā tiek atjaunota pēc drošības naudas samaksas, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no izsoles pārtraukšanas brīža. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, kad tā ienākusi Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā. Par izsoles gaitas atjaunošanu Izsoles dalībniekiem tiek paziņots elektroniski uz pieteikumā noradītā elektroniskā pasta adresi. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai. Ja izsoles dalībnieki līdz izsoles gaitas atjaunošanas dienai nesamaksā drošības naudu, tad uzskatāms, ka viņi atteikušies no turpmākās dalības izsolē. Šādā gadījumā Izsoles dalībniekiem nav tiesības dabūt atpakaļ iemaksāto Objekta nodrošinājumu (Noteikumu 3.9.1.punkts).

4.25. Ja neviens no palikušajiem izsoles dalībniekiem nav samaksājis drošības naudu, tad Objektu elektroniski piedāvā iegūt tam izsoles dalībniekam, kurš pēdējais pārtrauca solīt pirms izsoles pārtraukšanas (Noteikumu 4.24.punktā noteiktajā gadījumā) par viņa nosolīto cenu. Ja šajā punktā minētais izsoles dalībnieks e-pasta vēstulē noteiktajā termiņā nepiesakās iegādāties Objektu par viņa pēdējo nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto Objekta nodrošinājumu (Noteikumu 3.9.1.punkts).

4.26. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Jūrmalas pilsētas domes noteiktā laikā, kas tiek elektroniski paziņots Dalībniekiem vismaz trīs darba dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

4.27. Komisija izsoles uzvarētāju apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Jūrmalas pilsētas dome Objekta izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto maksājumu saņemšanas.

5.2. Objekta izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Sūdzības par Komisijas darbībām Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Objekta izsoles.

5.4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa septiņu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanas uzaicina Izsoles uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.5. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Jūrmalas pilsētas dome par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Objektu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.7. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.8. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu un ir veicis Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto pirkuma maksājumu, Jūrmalas pilsētas dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs) un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.9. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā termiņā.

5.10. Ja Jaunais izsoles uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu Noteikumu 5.5.apakšpunktā paredzētajā termiņā, uzskatāms, ka Jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

5.11. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Objekta pirkuma līgums (pielikumā).

6. Maksājumu veikšana

6.1. Dalībniekam, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju Objekta pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāiemaksā divu nedēļu laikā no Objekta izsoles dienas (Jaunam izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas) Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka” ar mērķi „Dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts Objekta pirkuma maksā.

6.2. Izsoles uzvarētājam jāpaziņo Jūrmalas pilsētas domei par Noteikumu 6.1.apakšpunktā veiktās Objekta pirkuma maksas samaksu divu darba dienu laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par Objekta pirkuma maksas samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Noteikumu 6.1.apakšpunktā norādītajā kontā ir saņemts Objekta pirkuma maksas maksājums.

6.4. Izsoles uzvarētājs un Jaunais izsoles uzvarētājs, nokavējot Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu vai Noteikumu 5.5.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudē iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem.

6.5. Izsoles Dalībniekiem, kuri nav atzīti par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, Objekta nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no Objekta izsoles dienas, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu, izņemot Noteikumos noteiktajos gadījumos.

6.6. Izsoles reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.

7. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

7.1. Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. ja tās norisē piedalās mazāk kā puse no Komisijas sastāva;

7.1.2. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles Dalībniekiem;

7.1.3. neviens izsoles Dalībnieks nav pārsolījis izsoles Sākumcenu;

7.1.4. izsoles Dalībnieks, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, neveic Objekta pirkuma maksas samaksu Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā;

7.1.5. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs neparaksta Objekta pirkuma līgumu saskaņā ar Noteikumu 5.5.apakšpunktu;

7.1.6. izsoles dalībnieks nepiesakās iegādāties Objektu par viņa nosolīto cenu (Noteikumu 4.25.punkts).

7.2. Objekta izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

7.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos Noteikumus;

7.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda Dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds solījums;

7.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.2.4. izsolē starp izsoles Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai gaitu;

7.2.5. par izsoles Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

7.2.6. Dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

7.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi Objekta izsoles rezultātus;

7.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

7.3. Pretenzijas par 7.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot 7.2.7. un 7.2.8.apakšpunktu) Dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles iesniedz Komisijai, iesniedzot attiecīgus rakstiskus pierādījumus. Komisija četru nedēļu laikā pēc Objekta izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par Objekta izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

7.4. Konstatējot 7.2.apakšpunktā minētos pārkāpumus, Komisija pēc savas iniciatīvas var ierosināt Jūrmalas pilsētas domei atzīt izsoli par spēkā neesošu.

7.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome un nedēļas laikā paziņo par to Dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

7.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Objekta izsolē vai starp Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai Objekta izsoles gaitu, tad attiecīgajiem izsoles Dalībniekiem neatmaksā Objekta nodrošinājumu.

7.7. Ja tiek konstatēts, ka par Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopircis Dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības piedalīties Objekta izsolē, Komisija lemj par Objekta nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

8. Citi noteikumi

8.1. Īpašuma tiesības uz Objektu Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs iegūst ar pirkuma līguma parakstīšanas brīdi. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs.

8.2. Jūrmalas pilsētas dome nenes atbildību par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603.pantā noteiktajiem gadījumiem. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties attiesājuma gadījumā. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Jūrmalas pilsētas domes.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts uz 4 lpp.


Pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā,

izsoles noteikumiem

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2016.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS tiek noslēgts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, atsavināšanu” saskaņā ar kuru tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2 un kopīpašuma 5258/216517 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar:

1.1.1. Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _____________ lēmumu Nr.____ “______________________, ar kuru apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un atsavināšanas paziņojums;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ______ lēmumu Nr._____ “____________________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2010.gada 19.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.5900-4;

1.3. PIRCĒJA pieteikums par piedalīšanos OBJEKTA izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašumu Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2 un kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2016.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2016.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

4.4. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sagatavots uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2016.gada _____________

Dzīvokļa īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2016.gada __ __________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pārņem

savā valdījumā un īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2 un kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināms dzīvokļa īpašuma Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2 un kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, atrašanās vieta, dzīvokļa īpašuma stāvoklis un par to pretenziju nav.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ________________________
Gatis Truksnis ________________________
adrese: ________________________
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF