Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 79

protokols Nr. 2, 54. punkts

Par līguma noslēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”
par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā, daļas 3130 m2
platībā izmantošanu autostāvvietu būvniecībai

Pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma ir izstrādāts un apstiprināts būvprojekts objektam “Lielupes vidusskolas rekonstrukcija Aizputes ielā 1A, Jūrmalā”, paredzot sporta zāles jaunbūvi, tiek plānota arī citu sporta ēku būvniecība Lielupes vidusskolas pieguļošajās teritorijās.

Lai nodrošinātu drošu gājēju un autotransporta kustību, kā arī nodrošinātu automašīnu novietošanas iespējas perspektīvo sporta būvju apmeklētājiem, to tuvumā ir nepieciešams izveidot autostāvvietu skaitu atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 190-7:2002 un Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” prasībām sabiedriskas nozīmes objektiem.

Pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma, saskaņā ar 2013. gada 24. oktobrī izsniegto Inženierbūvju plānošanas uzdevumu (apstiprināts Jūrmalas pilsētas būvvaldē 2013. gada 24. oktobrī), tika izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā “Brīvības prospekta posma (no Vienības prospekta līdz zemesgabalam Lielupe 6303 ieskaitot) rekonstrukcija”, kura ietvaros Brīvības prospekta posmā starp Bauskas ielu un Aizputes ielu ir paredzēta pilna brauktuves rekonstrukcija, gājēju ietvju, veloceliņu izbūve, kā arī paredzēts izvietot aptuveni 130 autostāvvietas.

Saskaņā ar 2013. gada 24. oktobrī izsniegto Inženierbūvju plānošanas uzdevumu, projektēšana tika noteikta Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošajos zemesgabalos Brīvības prospekts 0071, Jūrmala, Aizputes iela 5208, Jūrmala, un Lielupe 6303, Jūrmala, taču, ņemot vērā ieceri papildus sporta ēku būvniecībai, iesniegtajā būvprojekta risinājumā netika ietverts Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošais zemesgabals Lielupe 6303, bet nepieciešamo stāvvietu skaits tika nodrošināts Brīvības prospekta sarkano līniju robežās, daļēji - 3130 m2 platībā skarot dzelzceļa aizsargjoslā esošo zemesgabalu Bulduri 4250, Jūrmala, kadastra numurs 1300 007 4250, kura īpašuma tiesības zemesgrāmatā ir nostiprinātas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā.

2015. gada 17. aprīlī Jūrmalas pilsētas dome ir nosūtījusi Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā, izmantošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai – administratīvās teritorijas labiekārtošanai, kas ietver ielu, ceļu un stāvlaukumu būvniecībai un to uzturēšanai. 2015. gada 11. maijā Jūrmalas pilsētas domē tika saņemta Satiksmes ministrijas vēstule (Nr.1.1-19/5144), kurā norādīts, ka, pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 15.panta otro daļu valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs valstij piederošo zemi var iznomāt vai apgrūtināt to ar servitūtiem ēku un būvju, virszemes un pazemes komunikāciju celtniecībai vai citas saimnieciskās darbības veikšanai. Šajos darījumos dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs rīkojas valsts vārdā un minētā jautājuma izskatīšana ir VAS “Latvijas dzelzceļš” kompetencē.

2016. gada 22. janvārī Jūrmalas pilsētas domē tika saņemts VAS “Latvijas dzelzceļš” izstrādātais zemes nomas līgums, kurā nomas līguma termiņš tiek noteikts 2025. gada 30. jūnijs, zemes nomas maksa ir noteikta 1,5 no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, papildus kompensējot nekustamā īpašuma nodokli.

Ņemot vērā 2015. gada 28. septembra Darba sanāksmes protokolu “Par Lielupes vidusskolas rekonstrukciju un sporta zāles būvniecību un Aizputes ielas posmā no Rēzeknes Pulka ielas līdz Brīvības prospektam un Brīvības prospekta posmā no Aizputes ielas līdz Vienības prospektam rekonstrukciju” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2015. gada 2. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-23/9) un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016. gada 10. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” par zemesgabala Bulduri 4250, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 4250, daļas 3130 m2 platībā nomu uz termiņu līdz 2025.gada 30.jūnijam ielas, ceļa un stāvlaukumu būvniecībai un to uzturēšanai saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF