Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 78

protokols Nr. 2, 53. punkts

Par grozījumu 2002. gada 2. janvāra Pilnvarojuma līgumā Nr.18
par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2011. gada 24. novembra lēmumu Nr.505 “Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”“ tika īstenots projekts, kas paredzēja rekonstruēt un attīstīt pilsētas tranzītielu P128, nodrošinot komfortablu un drošu satiksmi.

2015. gada 21. augustā tika parakstīts akts par tranzītielas P128 Talsu šoseja/Kolkas iela, Jūrmalā rekonstrukcijas pieņemšanu ekspluatācijā, un Domes bilancē tika iekļauti projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi un inventārs.

2002. gada 2. janvārī starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” (toreiz Bezpeļņas organizācija Jūrmalas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS GAISMA”), reģistrācijas Nr. 42803002568, tika noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr.18 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu (turpmāk – Līgums). Līguma 4.1.3. apakšpunkts nosaka, ka pilnvarnieka pienākums ir nodrošināt pilsētas ārējās apgaismošanas elektrisko tīklu un iekārtu (gaisvadu līniju, kabeļu līniju, gaismas punktu, barošanas elektrosadaļu, savienojošo elektrosadaļu un koka, metāla, dzelzsbetona apgaismojuma balstu) un luksoforu izbūvi, rekonstrukciju un ekspluatāciju.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Līguma 4.1.3.apakšpunktu un 6.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 10. februāra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” rezultātu ilgtspēju un racionālu Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” saskaņā ar Līguma nosacījumiem apsaimniekot šā lēmuma 1.pielikumā norādīto Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu un inventāru.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētās pašvaldības nekustamās mantas un inventāra nodošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā, noslēdzot vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši paraugam (2.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.78

(protokols Nr.2, 53.punkts)

Pamatlīdzekļu saraksts

Inventāra numurs

Nosaukums

Uzskaites vērtība (EUR) uz 01.01.2016.

Atlikusī vērtība (EUR) uz 01.01.2016.

Apraksts

59020

Ielu apgaismojums- Kolkas ielā

240 672.91

237 998.77

Kabelis- 3100 m; Stabi- 67 gab; Gaismekļi- 128 gab; Sadales skapji- 7 gab.

59022

Ielu apgaismojums- Talsu šosejā

446 963.97

441 997.71

Kabelis- 5360 m; Stabi- 121 gab; Gaismekļi 202 gab; Sadales skapji- 17.gab.

59333

Luksofors pie sanatorijas Jantarnij bereg Jaunķemeros

52 410.83

50 663.80

Ķemeru pusē Z/ Uzmanību-12909.13 EUR; Ķemeru pusē D/ Uzmanību-2495.10 EUR; Z/ transporta 2.gab., gājēju-4510.62 EUR; D/ transporta 2.gab, gājēju- 5820.65 EUR; Kauguru pusē Z/Uzmanību-2874.42; Kauguru pusē D/Uzmanību-1793.53; Kontrolieris pusē Z/ ITC-2 mazais-22007.38 EUR

59052

Luksofors pie sanatorijas Jaunķemeri

51 583.05

49 863.62

Ķemeru pusē Z/R transporta (dzelt.)- 2840.56 EUR; Ķemeru pusē D/R transporta (dzelt)-2504.17 EUR; Z/transporta 2.gab.,gājēju-4480.53 EUR; D/transporta 2.gab.,gājēju-4801.07 EUR;Kauguru pusē Z/R Transporta dzelt-12913.25 EUR;Kauguru pusē D/R Transporta dzelt-1795.57 EUR; Kontrolieris Zpusē/ ITC-2 mazais-22247.90 EUR;

59406

Luksofors Raiņa ielas un Talsu šos. krustojumā pie Kauguru vidusskolas

77 848.43

75 253.48

RZ/ transporta , gājēju (Lst2)-9543.38 EUR; ZR/transporta 2 gab, gājēju, riteņbraucēju 2.gab.(lst.3)-7809.37 EUR; ZA/riteņbraucēju 2.gab.(lst.4)-4073.90 EUR; ZA/transporta,gājēju (lst.5)-4044.96 EUR; AZ/ transporta (lst.6)-6282.20 EUR; AD/ transporta (lst.7)-3023.06 EUR; DA/ transporta, gājēju (lst.8)-4531.72 EUR; DR/ gājēju (lst.10)-7142.79 EUR; RD/transporta, gājēju (lst.1)-4554.44 EUR; Velosipedu statne ZA/ZR (lst.11,lst.12)-2629.17 EUR; Kontrolieris pusē ZA / ITC-2 lielais-24213.44 EUR

59416

Luksofors Telšu ielas un Talsu šos. krustojumā Kauguros

79 445.00

76 796.84

RZ/transporta, gājēju (lst.2)-12823.83 EUR; ZR/transporta ,gājēju,riteņbraucēju 2.gab.(lst.3)-6955.29 EUR; ZA/riteņbraucēju 2.gab (lst.4)-4617.61 EUR; ZA/transporta, gājēju(lst.5)-4584.85 EUR; AZ/transporta (lst.6)-3206.56 EUR; AD/transporta(lst.7)-3657.32 EUR; DA/transporta,gājēju(lst.8)-7884.59 EUR; DR/transporta,gājēju (lst.9)-5242.46 EUR; RD/ transporta, gājēju (lst.1)-3631.56 EUR; Velosipedistu statneZA/ZR (lst.11,lst.10)-2629.12 EUR; Kontrolieris pusē ZR/ ITC-2 lielais-24211.81 EUR

59408

Luksofors Zemes (Tauvu) ielas un Talsu šos. krustojumā pie Rimi Kauguros

86 535.52

83 651.01

RZ/transporta, gājēju (lst.3)-9823.50 EUR; ZR/transporta, gājēju, riteņbraucēju 2.gab (lst.4)-9172.81 EUR; ZA/ transporta, gājeju (lst.7)-4291.09 EUR; ZA /riteņbraucēju 2 gab. (lst.6)-4169.21 EUR; AZ/transporta (lst.8)-10657.67 EUR; AD/ transporta (lst.9)-2919.52 EUR; DA/transporta, gājēju (lst.10)-8857.95 EUR; DR/transporta, gājēju(lst.2)-5339.92 EUR; RD/ gājēju,transporta, (lst.1)-4461.24 EUR; Velosipedu statne ZA/ZR (lst.11,lst.12)-2629.17 EUR; Kontrolieris pusē RZ / ITC-2 lielais-24213.44 EUR

59402

Luksofors Zvārtas ielas un Talsu šos. krustojumā pie Klondaikas Kauguros

72 836.33

70 408.45

RZ/transporta, gājēju (Lst.2)-4206.18 EUR; ZR/transporta, gājēju, riteņbraucēju 2.gab.(Lst.3)-6818.71 EUR; ZA/ riteņbraucēju 2.gab.(Lst.4)-3045.55 EUR;ZA/ gājēju,transporta (lst.5)-4601.30 EUR;AZ/ transporta(lst.6)-7052.68 EUR; AD/transporta (lst.7)-3195.33 EUR; DA/transporta,gājēju (lst.8)-8773.89 EUR; DR/ transporta, gājēju(lst.9)-4345.56 EUR; RD/transporta, gājēju (lst.1)-4436.52 EUR; Velosipedu statne ZA/ZR (lst.11,lst.12)-2629.17 EUR; Kontrolieris pusē AZ/, ITC-2 lielais-23731.44 EUR

KOPĀ:

1,108,296.04

1,086,633.68

Inventāra saraksts

Numurs

Preces nosaukums

Daudzums

Uzskaites vērtība (EUR) uz 01.01.2016.

Apraksts

2755

Cinkoti ceļa zīmju stabi Talsu šosejā un Kolkas ielā

236

12216.11

Talsu šosejā 162 gab. un Kolkas ielā 74.gab.

2757

Ceļa zīmes Talsu šosejā un Kolkas ielā

326

66774.77

Kolkas ielā 95.gab un Talsu šos.231. gab.

KOPĀ:

562

78990.882.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.78

(protokols Nr.2, 53.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumu 2002.gada 8.janvāra Pilnvarojuma līgumā Nr.18

Jūrmalā, 2016.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – PILNVAROTĀJS), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, reģistrācijas Nr.42803002568, tās valdes priekšsēdētāja Vilmāra Freimaņa un valdes locekļa Jura Griķa personās, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – PILNVARNIEKS), no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas – Puses, pamatojoties uz savstarpēji 2002.gada 2.janvārī noslēgtā Pilnvarojuma līguma Nr.18 (turpmāk – LĪGUMS) 4.1.3.apakšpunktu, 6.1. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.78 “Par grozījumu 2002.gada 2.janvāra Pilnvarojuma līgumā Nr.18 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu”, savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumu LĪGUMĀ (turpmāk - Vienošanās):

1. Grozīt LĪGUMĀ noteikto Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo un PILNVARNIEKAM apsaimniekošanā nododamo īpašumu un inventāra sarakstu, papildinot LĪGUMA pielikumu “Nodošanas – pieņemšanas akts” ar īpašumu un inventāru saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumā norādīto pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāru sarakstu.

2. PILNVARNIEKS ir pieņēmis Vienošanās 1.pielikumā norādīto nekustamo īpašumu un inventāru ar 2016.gada 1.janvāra Pamatlīdzekļu pārsūtīšanas dokumentu Nr.1 (2.pielikums) un Krājumu pārsūtīšanas aktu Nr.4 (3.pielikums).

3. Vienošanās ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā ar teksta daļu uz 1 (vienas) lapas un pielikumiem uz 4 (četrām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens – PILNVAROTĀJAM, otrs – PILNVARNIEKAM. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Vienošanās kā neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti:

1.pielikums – Pamatlīdzekļu un inventāra saraksts uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – 2016.gada 1.janvāra pamatlīdzekļu pārsūtīšanas dokuments Nr.1 uz 1 (vienas) lapas;

3.pielikums - 2016.gada 1.janvāra krājumu pārsūtīšanas akts Nr.4 uz 1 (vienas) lapas.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

PILNVAROTĀJS

PILNVARNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Jūrmalas gaisma”

Reģistrācijas Nr. 42803002568,

Jomas iela 28, Jūrmala, LV 2015

___________________

(G.Truksnis)

___________________ (V.Freimanis)

___________________ (J.Griķis)


Lejupielāde: DOC un PDF