Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 76

protokols Nr. 2, 51. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 17. decembra
lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem
apbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 17. decembra lēmumu Nr.1041 „ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem” (turpmāk – Lēmums) ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas apbūvētās zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

Lēmuma pielikumā (22., 23. un 24.punkts) tika iekļautas trīs zemes vienības ar kadastra numuru 80480090038 un nosaukumu „ Jūrmalas pilsētas kapi”, kuras atrodas Rīgas rajona Babītes pagastā (lietošanas mērķis 0907 – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve):

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030407 un platību 0,4 ha, uz kuras atrodas kapliča un palīgceltnes;

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480090096 un platību 0,66 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja „ Piesaules”, Babītes pagastā;

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480090097 un platību 0,23 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja „ Veldzes”, Babītes pagastā.

Dzīvojamās mājas „ Piesaules” un „ Veldzes” nav bijušas un arī šobrīd nav Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

Minētās zemes vienības tika paredzēts izmantot kapsētu izveidošanai un uzturēšanai atbilstoši likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktam.

Pretēji likuma „ Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta otrajam punktam, saskaņā ar Rīgas rajona Babītes pagasta tautas deputātu padomes 1992. gada 22. aprīļa 20. sasaukuma 15. sesijas lēmumu zeme 41,1 ha platībā tika piešķirta pastāvīgā lietošanā Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildu komitejai kapu izveidošanai.

Rīgas dome 2000. gada 29. augustā iesniedza prasību pret Rīgas rajona Babītes pagasta padomi, pieaicinot lietā kā trešo personu Jūrmalas pilsētas domi, par īpašuma tiesību atzīšanu Rīgas pilsētai uz bijušajām „ Rīgas pilsētas Piņķu mežniecības” meža fonda zemēm 38,125 ha platībā, vienlaikus lūdza tiesu atcelt Rīgas rajona Babītes pagasta TDP 1992. gada 22. aprīļa 20. sasaukuma 15. sesijas lēmumu, ar kuru strīdus zeme tikusi piešķirta lietošanā Jūrmalas pilsētas domei.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2002. gada 14. februāra lēmumu lietā Nr.C04195000 PAC-32 tika apstiprināts starp Rīgas domi, Babītes pagasta padomi un Jūrmalas pilsētas domi 2002. gada 5. februārī noslēgtais izlīgums, saskaņā ar kuru Jūrmalas pilsētas domei tika atzītas īpašuma tiesības uz daļu no bijušajām Rīgas pilsētas Piņķu mežniecības meža fonda zemēm 7,29 ha platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies iemērot dabā), apzīmētas ar rūtotu svītrojumu izlīgumam pievienotajā zemes robežu plānā (zemesgabali „ E” un „ G”). Šie zemesgabali tika uzmērīti un 2009. gada 2. decembrī ierakstīti Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000469021.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta iepriekš minētās civillietas ietvaros nelēma jautājumu par šajā lēmumā norādītajām zemes vienībām, uz kurām atrodas dzīvojamās mājas „ Piesaules” un „ Veldzes”.

Babītes novada teritorijas funkcionālā zonējuma kartē zemes vienībām, uz kurām atrodas dzīvojamās mājas „ Piesaules” un „ Veldzes”, ir noteikts zonējums „ viensētu apbūves teritorija (DzV)”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „ Jūrmalas kapi” 2015. gada 24. novembrī sniegto informāciju (vēstule Nr.1-7/98) Beberbeķu kapi ir daļēji slēgti, mirušo apglabāšana notiek tikai ģimenes kapos (kapavietās). Beberbeķu kapi nav pieprasīti, jo atrodas tālu ārpus Jūrmalas robežām un ir neērta piekļūšana ar sabiedrisko transportu: autobuss no Kauguriem vasarā kursē divas reizes nedēļā, bet ziemas periodā no 1. novembra līdz 30. aprīlim nekursē vispār. Daudzi Jūrmalas iedzīvotāji atsakās no rezervētajām vietām, kas atrodas Beberbeķu kapsētā, pieprasa samazināt kapavietas platību un jaunās kapavietas izvēlas Meža kapsētā (jaunā Slokas kapsēta).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 21. decembra lēmumu Nr.1291 „ Par kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības programmas apstiprināšanu” tiek attīstīta teritorija Slokā starp bijušās Slokas Celulozes un papīra fabrikas teritoriju un Eduarda Veidenbauma ielu, kas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu paredzēta pilsētas kapu ierīkošanai. Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas lēmumu Nr.364 „ Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Sloka 7109” ir izveidots zemesgabals Jūrmalā, Sloka 7109 ar platību 165454 m2 (16,5454 ha) un reģistrēts zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda. Zemesgabala daļa 5,1 ha platībā paredzēta kapsētas izveidošanai. Šobrīd minētā teritorija ir Meža kapsēta, kur mirušo glabāšana notiek no 2012. gada.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2015. gada 6. februāra lēmumu „ Par zemesgabala izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu Krastciems 0501, Jūrmalā” ir izveidots zemesgabals pašvaldības funkcijas pildīšanai Krastciems 0501, Jūrmalā, ar platību 535275 m2 (53,5275 ha), kurš saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „ Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas kapsētu teritorijā un paredzēts kapsētas izveidošanai. Zemesgabala lietošanas mērķis ir kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve – 0907.

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa kopā ar Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļu un pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ Jūrmalas kapi” izvērtēja iepriekš minēto zemesgabalu Rīgas rajona Babītes pagastā nepieciešamību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kapsētas paplašināšanai un kapličas uzturēšanai un secināja, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai - kapsētas uzturēšanai ir nepieciešama zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030407 un platību 0,4 ha, uz kuras atrodas esošā kapličas ēka, bet nav nepieciešamas: zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 80480090096 un platību 0,66 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja „ Piesaules”, un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480090097 un platību 0,23 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja „ Veldzes”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta, Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr.996 „ Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „ Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Jūrmalas kapi” 2015. gada 24. novembra iesniegumu Nr.1-7/98 (reģistrēta lietvedības sistēmā 2015.gada 25.novembrī, lietas Nr.1.1-34/12000), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016. gada 22.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 17. decembra lēmumā Nr.1041 „ Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem” šādus grozījumus:

1. Svītrot no lēmuma pielikuma 23.punktu – zemesgabalu Jūrmalas pilsētas kapi ar kadastra numuru 80480090038 (kadastra apzīmējums 80480090096) un platību 0,66 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja „Piesaules”.

2. Svītrot no lēmuma pielikuma 24.punktu – zemesgabalu Jūrmalas pilsētas kapi ar kadastra numuru 80480090038 (kadastra apzīmējums 80480090097) un platību 0,23 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā māja „Veldzes”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF