Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 72

protokols Nr. 2, 47. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015. gada 9. jūlija lēmumu Nr.287 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā” uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 39.1.apakšpunkts, un Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.apakšpunkts.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir izstrādāt zemesgabala apbūves priekšlikumu, paredzot esošo ēku pārbūves nosacījumus, kā arī noteikt apbūves rādītājus, vadoties pēc Saistošiem noteikumiem Nr.42, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016. gada 13. janvārī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, noteiktās prasības, ievērojot saņemto institūciju nosacījumus. Priekšlikums saskaņā ar Noteikumu Nr.628 109.1.punktu, nodot detālplānojuma grozījumu projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr.628 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu, izskatot detālplānojuma grozījumu projektu, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un 2016.gada 10.februāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr. 1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081306.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumu projekta paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081306, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta Āraišu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081306, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma). Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas sistēmā.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu projekta Āraišu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081306, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma grozījumu projekta saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu projekta Āraišu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081306, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu projekta Āraišu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081306, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF