Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 71

protokols Nr. 2, 46. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 18. līnijā 3/3A, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015. gada 26. marta lēmumu Nr.124 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18. līnijā 3/3A, Jūrmalā” (turpmāk - Lēmums Nr.124) uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību uzsākšanas brīdī noteica Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.apakšpunkts, un Domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.apakšpunkts.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt zemesgabala apbūves priekšlikumu, paredzot esošo ēku pārbūves vai jaunas būvniecības nosacījumus, kā arī noteikt apbūves rādītājus, vadoties pēc Saistošiem noteikumiem Nr.42, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

2015. gada 1. maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Ievērojot to, ka kārtību iesākto plānošanas dokumentu turpināšanai pēc normatīvā regulējuma maiņas nosaka Noteikumi Nr.628, nav nepieciešams grozīt ar Lēmumu Nr.124 apstiprināto darba uzdevumu.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016. gada 3. februārī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detāplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus, tāpēc ir pamats nodot detālplānojuma iesniegto redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu un 2016. gada 10. februāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042003.

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma projekta paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma projekta zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042003, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma projekta 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042003, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma).

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma projekta 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042003, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma projekta saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma projekta 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042003, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma projekta 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042003, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF