Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 67

protokols Nr. 2, 42. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā,
darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 457.1.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2014. gada 10. aprīļa lēmumu Nr.194 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 14” (turpmāk – Lēmums Nr.194) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1302 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Domē 2016. gada 5. februārī ir saņemts detālplānojuma ierosinātāju un zemesgabala īpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu saistībā ar projekta dokumentācijas sagatavošanas aizkavēšanos. Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016. gada 5. februārī ir iesniegta izskatīšanai detālplānojuma Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, redakcija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto Noteikumu 144.punktu, uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Konkrētajā gadījumā nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1302.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 10.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmala pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1302, kurš tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.194, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs 2 gadus no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

2. Prasības darba uzdevumā detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1302, kuras izriet no Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstāt ar Noteikumu Nr.628 regulējumu.

3. Papildināt darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1302, Jūrmalā, 7.sadaļu “Detālplānojuma izskatīšana” ar prasību “Projekta materiāli publiskajai apspriešanai digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam izvērtēt nepieciešamību saņemt jaunus institūciju nosacījumus detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1302.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1302, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

6. Šī lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF