Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 65

protokols Nr. 2, 40. punkts

Par zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā, un Ražas ielā 21A,
Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamo īpašumu Ražas ielā 21, Ražas ielā 21A, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds , personas kods, (turpmāk –Īpašnieks), 2016. gada 27. janvāra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/333, ar lūgumu Domei apstiprināt zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 0209, un zemes īpašuma Ražas ielā 21A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 013 0210 (turpmāk – zemesgabali apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ražas ielā 21, Jūrmalā, Īpašniekam nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5198, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ražas ielā 21A, Jūrmalā, Īpašniekam nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000428513.

Nekustamais īpašums Ražas ielā 21, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 761 m2 platībā, kadastra numurs 1300 013 0209, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0209 001, šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0209 002 un izbūve ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0209 050.

Nekustamais īpašums Ražas ielā 21A, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 600 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 013 0210, sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0210 001, degvielas cisterna ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0210 050.

Nekustamie īpašumi Ražas ielā 21, Jūrmalā, un Ražas ielā 21A, Jūrmalā nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemesgabalu īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.apakšpunktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2016. gada 10. februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr. 1.2-21/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabalu Ražas ielā 21, Jūrmalā, ar kopējo platību 761 m2, kadastra numurs 1300 013 0209, un Ražas ielā 21A, Jūrmalā, ar kopējo platību 600 m2, kadastra apzīmējums 1300 013 0210, apvienošanu.

2. Noteikt, ka saskaņā ar grafisko pielikumu zemes vienība Ražas ielā 21, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 1361 m2.

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Ražas ielā 21, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

2.2. zemes vienībai Ražas ielā 21, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5198 III.daļas 1.iedaļā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

2.3. uzdot zemes vienības Ražas ielā 21, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Likvidēt zemes vienību Ražas iela 21A, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0210, un adresi Ražas iela 21A, Jūrmala.

4. Mainīt adresi sūkņu stacijas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0210 001 un degvielas cisternai ar kadastra apzīmējumu 1300 013 0210 050 no Ražas iela 21A, Jūrmala, uz adresi Ražas iela 21, korpuss 1, Jūrmala.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.65

(protokols Nr.2, 40.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF