Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 64

protokols Nr. 2, 39. punkts

Par būvju nojaukšanu Valtera prospektā 54, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Infinitum” (reģistrācijas Nr. 40003588608) 2015. gada 11. maija tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90000056357) īpašumā esošo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 015 3003 001 un palīgceltni ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3003, Valtera prospektā 54, Jūrmalā (turpmāk – būves) konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000552192 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma tehniskās apsekošanas atzinumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos vienbalsīgi pieņēma atzinumu piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015. gada 5. oktobra atzinumu (protokolu Nr. 14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība nojauc savā īpašumā esošo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 015 3003 001 un palīgceltni ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3003, Valtera prospektā 54, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai ēkas Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 015 3003 001 un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3003, Valtera prospektā 54, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF