Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 63

protokols Nr. 2, 38. punkts

Par būvju nojaukšanu Robežu ielā 32, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016. gada 1. februārī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr. 14-3/391 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 001, palīgceltni Nr. 002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 002, palīgceltni Nr. 003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 003, palīgceltni Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 004 Robežu ielā 32, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 2879 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2016. gada 2. februāra atzinumu (protokolu Nr. 14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Vārds Uzvārds nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 001, palīgceltni Nr. 002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 002, palīgceltni Nr. 003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 003, palīgceltni Nr. 004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 004 Robežu ielā 32, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 001, palīgceltnes Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 002, palīgceltnes Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 003, palīgceltnes Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 0813 004 Robežu ielā 32, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF