Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 62

protokols Nr. 2, 37. punkts

Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 48, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KENSIDIGE MANAGEMENT LLP” (reģistrācijas Nr. OC394479) 2016.gada 4.janvārī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/17 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4203 001 Rīgas ielā 48 un palīgēku Nr. 002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4203 001 Rīgas ielā 48, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1310 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pilnvaru un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016. gada 2. februāra atzinumu Nr. 06-01/346 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai, ar nosacījumu, ka būvju kultūrvēsturiski vērtīgās būvdetaļas nododamas Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas krājumu glabātuvē.

Ievērojot Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015. gada 10. decembra atzinumu (protokolu Nr. 14-20/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KENSIDIGE MANAGEMENT LLP” nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4203 001 Rīgas ielā 48 un palīgēku Nr. 002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4203 001 Rīgas ielā 48, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4203 001 Rīgas ielā 48 un palīgēkas Nr. 002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 4203 001 Rīgas ielā 48, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Pilsētplānošanas nodaļai kontrolēt, lai nojaucamo būvju kultūrvēsturiski vērtīgās būvdetaļas tiktu nodotas būvdetaļu glabātuvē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF