Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 60

protokols Nr. 2, 35. punkts

Par būves nojaukšanu Juglas ielā 3, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2015. gada 2. novembrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/5553 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1202 001 Juglas ielā 3, Jūrmalā (turpmāk – būve), kura atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3280 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, skices par būvniecības ieceri un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016. gada 18. janvāra atzinumu Nr. 11-02/195 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai ar nosacījumu, ka kultūrvēsturiski vērtīgas būvdetaļas nododamas Pilsētplānošanas nodaļas būvdetaļu glabātuvē.

Ievērojot Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015. gada 5. oktobra atzinumu (protokolu Nr. 14-20/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Vārds Uzvārds nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1202 001 Juglas ielā 3, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1202 001 Juglas ielā 3, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Pilsētplānošanas nodaļai kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 1202 001 Juglas ielā 3, Jūrmalā kultūrvēsturiski vērtīgās būvdetaļas tiktu nodotas Pilsētplānošanas nodaļas būvdetaļu glabātuvē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF