Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 59

protokols Nr. 2, 34. punkts

Par būves nojaukšanu Jaunā ielā 28, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2015. gada 5. oktobrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr. 14-3/5048 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4410 001 Jaunā ielā 28, Jūrmalā (turpmāk – būve), kura atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000102138 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, bankas izziņu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016.gada 18.janvāra atzinumu Nr. 11-02/195 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015. gada 5. oktobra atzinumu (protokolu Nr. 14-20/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Vārds Uzvārds nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4410 001 Jaunā ielā 28, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas Nr. 001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4410 001 Jaunā ielā 28, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF