Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 58

protokols Nr. 2, 33. punkts

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ose” (reģistrācijas Nr.40103213310) 2012.gada 10.septembra tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000056357) īpašumā esošo dzīvojamo māju Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 001, palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 002, palīgceltni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 003, palīgceltni Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 004 un palīgceltni Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 005, Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā (turpmāk – būves) konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000075483 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma tehniskās apsekošanas atzinumu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015. gada 5. oktobra atzinumu (protokolu Nr.14-20/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo mājo Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 001, palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 002, palīgceltni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 003, palīgceltni Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 004 un palīgceltni Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 005 Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās mājas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 001, palīgceltnes Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 002, palīgceltnes Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 003, palīgceltnes Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 004 un palīgceltnes Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9508 005, Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF