Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 57

protokols Nr. 2, 32. punkts

Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,AP Investment” (reģistrācijas Nr.40103683523) 2016. gada 1. februārī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/392 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1705 001 Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā (turpmāk – būve), kura atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1315 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pilnvaru, paskaidrojuma rakstu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2016. gada 18. janvāra atzinumu Nr.11-02/198 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves neatjaunošanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2015. gada 2. februāra atzinumu (protokolu Nr.14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,AP Investment” nojauc savā īpašumā esošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1705 001 Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 008 1705 001 Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF