Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 55

protokols Nr. 2, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.697
„Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra
apzīmējums 1300 007 2105 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds , personas kods, Vārds Uzvārds , personas kods, Vārds Uzvārds , personas kods un Vārds Uzvārds , personas kods, (turpmāk – Iesniedzēji) 2015. gada 7. decembra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.14-3/6260 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 20. decembra lēmumu Nr.697 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002” (turpmāk – Lēmums), Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2012. gada 20. decembrī pieņēma Lēmumu, ar kuru noteica degradējošas ēkas statusu dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2105 002, Bulduru prospektā 22 , Jūrmalā (turpmāk - Ēka) un palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no ēkas piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

[2] 2013. gada 21. novembrī Iesniedzēji iesniedza Domē iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr. 1.2.-1/4619 par veikto inženiertehnisko pētījumu un pielikumā pievienoto 2013. gada 12. novembra tehnisko apsekošanas atzinumu.

[3] 2015. gada 28. maijā Iesniedzēji Domes Pilsētplānošanas nodaļā iesniedza apliecinājuma karti par Ēkas fasādes apdares atjaunošanu.

[4] 2015. gada 5. jūnijā Domes Būvvaldes komisija pieņem lēmumu akceptēt Ēkas fasādes apliecinājuma karti Nr. 1009.

[5] Domes Būvvaldes komisija 2015. gada 4. decembrī iesniegtajā Ēkas fasādes apliecinājuma kartē Nr.1009 veica atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

[6] Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka šobrīd nepastāv tie apstākļi, kas deva pamatu k lasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Bulduru prospektā 22 esošo dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2105 002, kā vidi degradējošu būvi.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002 vidi degradējošo statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra lēmumu Nr.697 „Par vidi degradējošu būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2105 002 Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002”.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF