Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 54

protokols Nr. 2, 29. punkts

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5,
Jūrmalā bīstamās daļas nojaukšanu un pamatu konservāciju

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds 2015.gada 19.novembra iesniegumu ar reģistrācijas Nr.14-3/5879 par dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5, Jūrmalā (turpmāk – Ēka), patvaļīgu nojaukšanu ar lūgumu sniegt informāciju vai Ēkas nojaukšanai ir saņemta būvatļauja un kādas ir sekas un atbildība, ja nojaukšana tiek veikta bez atļaujas, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) vecākā būvinspektore A.Birina veica Ēkas vispārējo vizuālo apskati un sagatavoja atzinumu.

Pamatojoties uz Iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2015.gada 26.novembrī Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore A.Birina apsekoja nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 1300 007 7809) Ganību ceļš 5, Jūrmalā, un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saņemtas būvatļaujas un tajā veiktās atzīmes par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ir veikti Ēkas nojaukšanas darbi. Ēka apsekošanas laikā ir pilnīgi sagruvusi (uz zemes gabala atrodas gruvešu kaudze un pamati). Par konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem tika sastādīts atzinums Nr.684 par būves pārbaudi nekustamā īpašuma Ganību ceļš 5, Jūrmala, uz kura pamata nekustamā īpašuma Ganību ceļš 5, Jūrmala, īpašnieku Vārds Uzvārds , personas kods, un Vārds Uzvārds , personas kods, pilnvarotajai personai (Rīgas apgabaltiesas Zvērināta notāra Aigara Kaupes 2013.gada 26.aprīlī izdotā pilnvara Nr.2389 ar pilnvarojumu pārstāvēt pilnvaras devējus visās valsts un pašvaldības iestādēs) Vārds Uzvārds , personas kods, tika uzdots:

1) nekavējoties pārtraukt patvaļīgo būvniecību;

2) ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai.

[2] 2015.gada 21.decembrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds 2015.gada 14.decembra paskaidrojumu (reģistrācijas Nr.14-3/6534) par īpašumu Ganību ceļš 5, Jūrmalā (turpmāk – Paskaidrojums), kurā tika norādīts, ka nekustamais īpašums Ganību ceļš 5, Jūrmalā, tika iegūts īpašumā 2013.gada maija mēnesī un Ēka jau bija avārijas stāvoklī, tā ilgstoši netika ekspluatēta, kā arī bija cietusi ugunsgrēkā. Paskaidrojumam pievienots 2013.gada 29.aprīļa Rīgas apgabaltiesas Zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus akts Nr.00122/066/2013-AKT (turpmāk – Akts), kurā konstatēts fakts par Ēkas vizuālo stāvokli: Ēkas telpām brīva piekļuve, daļējs jumta segums, logiem daļējs stiklojums, nav redzami elektrības, ūdens un apkures padeves elementi, otrā stāva grīdā caurumi, uz Ēkas fasādes, jumta daļām un otrā stāva telpām pārogļojušies koka elementi, telpas nav apdzīvotas. Aktam pievienota fotofiksācija uz četrpadsmit lapām, kas ir Akta neatņemama sastāvdaļa.

Paskaidrojumā tika norādīts, ka 2014.gada vasarā vietējie iedzīvotāji vērsās Pilsētplānošanas nodaļā ar sūdzību par Ēkas tehnisko stāvokli un bīstamību. Ņemot vērā iepriekš minēto, tika vestas sarunas ar īrniekiem un deklarēto personu par minētās Ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu, bet bez rezultāta. Neapdzīvotajā īpašumā uzturējās bezpajumtnieki un no viņu puses tika veikta Ēkas demolēšana, kas vēl vairāk apdraudēja apkārtējo vidi. Paskaidrojumā tiek norādīts, ka Ēkas konstrukcijas ir sabrukušas, kas kopumā degradē vidi un apdraud apkārtējos, un pilnvarotā persona lūdz izsniegt atļauju sabrukušo konstrukciju savākšanai un izvešanai no teritorijas, kā arī atzīst savu vainu īpašuma neuzturēšanā pienācīgā kārtībā, kā rezultātā arī Ēka ir sagāzusies.

[3] Lietā nav strīda par to, ka Ēka ir sagruvusi, nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, kā arī vizuāli bojā teritorijas ainavu. Tāpēc būtu pamatoti pieņemt lēmumu par Ēkas nojaukšanu tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību un Ēkas pamatu konservāciju, jo, atbilstoši Būvniecības likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktajam, šī lēmuma [1] punktā Ēkas īpašnieki nav saņēmuši būvatļauju, kurā norādītas atzīmes par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

[4] Būvniecības likuma 21.panta devītā daļa nosaka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc.

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 159.punktā noteikts, ka pašvaldība nosaka būves īpašniekam šādus pienākumus:

159.1. sakārtot būvi, veikt būves konservāciju vai nojaukt būvi tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas;

159.2. sakārtot būvi, lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām, ja būve bojā ainavu. Pašvaldības domes vai tās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 159.1.apakšpunktu pašvaldība nosaka Ēkas īpašniekam prasības pienākumus tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību (Ēkas pamatu konservāciju).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 159.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot dzīvojamās mājas Ganību ceļš 5, Jūrmalā, īpašniekiem Vārds Uzvārds , personas kods, un Vārds Uzvārds , personas kods, būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā līdz 2016. gada 1. maijam veikt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7809 001 Ganību ceļš 5, Jūrmalā, pamatu konservāciju un nojaukt tās daļu tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF