Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 52

protokols Nr. 2, 27. punkts

Par nosaukuma piešķiršanu salai Buļļuciemā, Jūrmalā

Jūrmalas ostas pārvalde saskaņā ar 2015. gada 20. oktobra vēstuli Nr. 122/2015, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēta ar Nr. 1.1-34/10731 un 2015. gada 14. decembra vēstuli Nr. 162/2015, kas Domē reģistrēta ar Nr.14-3/6426 lūdza Domei piešķirt nosaukumu salas teritorijai ar aptuveno platību 45000 m2 Buļļuciemā, Jūrmalā, (turpmāk – sala), kas atrodas Lielupes upes ūdens teritorijā, Dome konstatē:

Sala atrodas Jūrmalas pilsētas teritorijā, Buļļuciemā, Lielupes upes ūdens teritorijā ar aptuveno platību 45000 m2. Sala ir sauszemes daļa, ko no visām pusēm pilnībā aptver ūdens un kas nav savienota ar citu sauszemi.

Sala kā atsevišķs zemesgabals nav izveidota un nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta 2. punktu sala atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā.

Saskaņā ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 (protokols Nr. 17, 55. punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu ” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) sala atrodas Dabas teritorijā (2D2).

Atļautā izmantošana Dabas teritorijā (2D2) ir dabas aizsardzības infrastruktūra, gājēju kustības infrastruktūra, brīvdabas atpūtas infrastruktūra, Lielupes ostas navigācijas būves, hidrotehniskas būves.

Lielupes ostas attīstības programmā 2014.-2022. gadam sala ietverta Lielupes ostas attīstības teritorijā.

2016. gada 11. februārī ir iesniegts Jūrmalas pašvaldības iestādes Jūrmalas ostas pārvaldes valdes sēdes lēmums Nr. 1/8/16, kurā nolemts atbalstīt Jūrmalas ostas pārvaldes priekšlikums par vietvārda piešķiršanu salai Buļļuciemā, Jūrmalā un pilnvaro pārvaldnieka p.i. iesniegt priekšlikumu apstiprināšanai Domē.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pants nosaka, ka nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. pantu, Apbūves noteikumiem, Lielupes ostas attīstības programmu 2014.-2022. gadam un 2016. gada 10. februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt nosaukumu „Ostas sala” salai Buļļuciemā, Jūrmalā, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.52

(protokols Nr.2, 27.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF