Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 51

protokols Nr. 2, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 30. maija
lēmuma Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju
tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”
atzīšanu par spēkā neesošu

Jūrmalas pilsētas dome 2016. gada 21. janvārī ir apstiprinājusi nolikumu Nr.4 „Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” (turpmāk – nolikums), kurš nosaka Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju. Nolikuma 6. punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. pantu un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 6. punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 30. maija lēmumu Nr.343 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF