Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 50

protokols Nr. 2, 25. punkts

Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā

Ģeotelpiskās informācijas likuma 12. panta septītā daļa noteic, ka vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību savā administratīvajā teritorijā nodrošina vietējā pašvaldība, kas aktuālo informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem uzkrāj Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē. Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze ir ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas sastāvdaļa. Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” (turpmāk- MK noteikumi Nr. 497) nosaka vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – vietējais tīkls) punktu ierīkošanas, uzturēšanas, kā arī informācijas sniegšanas kārtību.

Vietējā tīkla uzturēšanas (tai skaitā ģeodēzisko punktu ierīkošanas) pamatmērķis ir nodrošināt nepieciešamos ģeodēziskos atbalsta punktus mērniecības darbiem saistībā ar administratīvās teritorijas attīstību. Ģeodēziskie atbalsta punkti nepieciešami kadastrālajai uzmērīšanai, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, augstas detalizētības topogrāfisko datu iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei, objektu projektēšanai, būvēšanai un ekspluatācijai.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā saskaņā ar MK noteikumu Nr.497 64.punktu ir veikta pirmreizējā vietējā tīkla apzināšana un izvērtēšana. Pēc vietējā tīkla apsekošanas pārskata Jūrmalas pilsētas teritorijā ir apzināti 740 punkti. Akts par vietējā tīkla punktu iznīcināšanu sastādīts 204 punktiem.

Pēc apsekošanas un izvērtēšanas ir konstatēts, ka vietējais tīkls neatbilst MK noteikumu Nr. 479 4. punktā minētajām prasībām.

Jūrmalas pilsētai ir izstrādāti vietējā tīkla punktu pilnveidošanas apraksti un saņemti Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras atzinumi par augstāk minētajiem aprakstiem.

Jūrmalas pilsēta vēsturiski ir klāta priežu mežiem un atsevišķi augošām priedēm, kā arī blīvu apbūvi, kas apgrūtināta iespēju veikt uzmērīšanu un ģeodēzisko punktu koordinātu noteikšanu ar globālās pozicionēšanas metodēm.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu un Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 17. punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2016. gada 20. janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 1.2-23/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt pakāpenisku Jūrmalas pilsētas vietējā tīkla pilnveidošanu un ģeodēzisko datu atjaunošanu.

2. Pilnveidot Jūrmalas pilsētas vietējo tīklu atbilstoši pilnveidošanas aprakstiem.

3. Noteikt prioritārās vietējā tīkla pilnveidošanas teritorijas saskaņā ar lēmuma pielikumu:

3.1. Buļļuciems, Lielupe, Bulduri, Dzintari daļa – 1., 2.kārta;

3.2. Dzintari daļa, Majori, Dubultu daļa – 3.kārta;

3.3. Dubultu daļa, Jaundubulti, Pumpuri, Druvciems, Melluži daļa – 4.kārta;

3.4. Melluži daļa, Asari, Vaivari daļa, Valteri – 5.kārta;

3.5. Vaivari daļa, Krastciems – 6.kārta;

3.6. Sloka, Kauguri, Kaugurciems, Jaunķemeri daļa – 7.kārta;

3.7. Ķemeri – 8.kārta.

4. Jūrmalas pilsētas apvedceļa A10, Priedaines, Vārnukroga, Buļļuciema (Ostas rajonā), perspektīvā Jaundubultu tilta un P128 apvedceļa rajonos esošā vietējā tīkla pilnveidošanu veikt kārtējo mērniecības darbu un ar būvniecību saistīto projektu ietvaros.

5. Nepilnveidot vietējo tīklu Priedaines, Druvciema, Valteru, Krastciema, Ķemeru, Jaunķemeru un Kūdras meža masīvos, kur netiek veikta saimnieciskā darbība.

6. Uzraudzību par šī lēmuma izpildi veikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF