Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 49

protokols Nr. 2, 24. punkts

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā,
nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 5.janvāra sēdes lēmumu uzdots par pienākumu Vārds Uzvārds, personas kods, kopā ar viņu dzīvojošām personām atbrīvot sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā, savukārt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai uzdots nosūtīt Vārds Uzvārds brīdinājumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas, kā arī trīs mēnešu laikā nodrošināt jautājuma atrisināšanu par citas – mazāk labiekārtotas sociālās dzīvojamās telpas nodošanu lietošanā Vārds Uzvārds, noslēdzot jaunu sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu. Vienlaikus uzdots SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.40003426429, sniegt prasību tiesā pret Vārds Uzvārds par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres un komunālo pakalpojumu parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvojamās telpas, ja īrnieks dzīvojamo telpu nebūs atbrīvojis labprātīgi.

Vārds Uzvārds un viņas vīra Vārds Uzvārds deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir adresē: adrese, Jūrmala, kas ir atsevišķs vienistabas dzīvoklis, ar kopējo platību 16,30 m2 un dzīvojamo platību 14,10 m2.

Attiecībā pret dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā ir mazāk labiekārtota un ar zemākām izmaksām dzīvojamā telpa, kas atrodas adresē, Jūrmalā, un kas sastāv no vienas istabas ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, ar kopējo platību 22,08 m2 un dzīvojamo platību 18,30 m2.

No Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības administrēšanas datu bāzē pieejamās informācijas izriet, ka Vārds Uzvārds ir vecuma pensionāre un Vārds Uzvārds ir vecuma pensionārs, 3.grupas invalīds.

Vārds Uzvārds ar vīru Vārds Uzvārds atbilst Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 35.3.apakšpunktā noteiktajai personu kategorijai, kurām ir tiesības pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz sešiem mēnešiem, tas ir – ģimene, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi.

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3.punktu un 35.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 2.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim adresē, Jūrmalā.

2. Nodot lietošanā Vārds Uzvārds un viņas vīram Vārds Uzvārds sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

3. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz 6 (sešiem) mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas, nosakot, ka persona veic maksājumus par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, faktisko izmantošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 3.punktā noteikto īres līgumu.

5. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF