Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 48

protokols Nr. 2, 23. punkts

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē,
Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

Vārds Uzvārds , personas kods, reģistrēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 2.reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.

Vārds Uzvārds atbilst likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajai personu kategorijai, kuras ir tiesīgas saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, tas ir – persona, kura ir sociāli trūcīga un attiecībā uz to ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas.

No Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības administrēšanas datu bāzē pieejamās informācijas izriet, ka Vārds Uzvārds piešķirts trūcīgas personas statuss uz laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.martam.

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

Vārds Uzvārds ir piekritusi sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, kas sastāv no vienas istabas ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, ar kopējo platību 11,90 m2 un dzīvojamo platība 7,00 m2, īrei.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 5.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3. un 34.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 2.februāra atzinumu (protokols Nr.8.1-1/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Vārds Uzvārds sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

2. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz laiku no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.martam.

3. Izslēgt Vārds Uzvārds no Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 2.reģistra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktā noteikto īres līgumu.

5. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF