Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 45

protokols Nr. 2, 18. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Jaunatnes politikas 2016. gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā
projektu konkursā ,,Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un
stiprināt jauniešu piederības apziņu”

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 26.janvāra rīkojuma Nr.40 ,,Par Jaunatnes politikas valsts programmu 2016.gadam” pielikumu ,,Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam”, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 ,,Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikumu ,,Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģija” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā publicēto informāciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ,, Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ar projekta pieteikumu ,, Kopā esam” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības apziņu valstij, pilnveidojot jauniešu zināšanas un prasmes, veicinot uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes .

3. Noteikt projekta ieguvumu – pilnveidota jauniešu personība un zināšanas par valstiskiem svarīgiem notikumiem, veicināta vismaz 150 jauniešu iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 25.aprīļa līdz 2016.gada 30.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) no kurām 100% ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi) jeb 20% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2016.gada 10.martam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF